کلیدواژه: سامری

کلیدواژه: سامری

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه سَمَرَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: سامری اصل معنای این ریشه،سیاهی شب وگفتگووقصه گویی درشب میباشد. سَمَرْ،به معنای سیاهی شب وافسانه شب میباشد. سامَرَ به معنای گفتگو یاداستان سرایی شبانه است. سَمیر،به معنای همداستان یایارشب وهم صحبت درشب نشینی میباشدوسمیره،مونث ان بوده به معنای همنشین شیرین گفتاراست. وچون شب،تاریک وسیاه است، این ریشه،به معنای شخص سیاه چرده ویادارای رنگ موی تیره( مشکی یاقهوه ای وخرمایی) نیزبکاررفته است. اَسْمَروسَمْرا،صفت تفضیلی به ترتیب برای مذکرومونث بوده به معنای سبزه وگندمگون میباشند.مصغّرسَمرا، سَمیرامیباشدکه نامی برای دختران بوده وبه معنای همراه خوشایندیازن گندمگون میباشد. سمور،نیزازاین ریشه بوده ،که حیوانی است با رنگ پوست تیره مثل خاکی، قهوه ای، خاکستری یاسیاه . سامِرْ،یعنی شب ظلمانی وتاریک یاکسی که درشب گفتگومیکندوسامری،یعنی منسوب به سامر. سامری نام مردی ازمهتران بنی اسرائیل بودکه گوساله ای ازطلاساخت که صدایی شبیه گاوداشت ودرغیاب موسی، بنی اسرائیل رابه پرستش ان دعوت کرد. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺سامِر:کسی که درشب،گفتگووتبانی میکند،قصه گو،افسانه گو

🔺سامِراً:گفتگوی شبانه،قصه گویی درشب مثال:مُسْتَکْبِرِینَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ:درحالیکه باافسانه های شبانه خود،ازشنیدن کلام خداباحالت استکباردوری می کردید. مثال:وَاَضَلَّهُمُ السّامِریُّ:وسامری، انهاراگمراه کرد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط