درباره

درباره

بسم الله الرحمن الرحيم

 

باسلام

 

اين سایت به منظوريادگيری آسان وبه ذهن سپارى عميق ودائمى كلمات قرانی ،طراحی وراه اندازی شده است. درزبان عربى، يك كلمه ،ممكنست معانى مختلفى داشته باشدكه ظاهرابی ربط به نظربرسندولى باجستجوى بيشتردرفرهنگِ لغات ،ارتباطاتى بين انهايافت ميشودكه، به خاطرسپارى انهاراراحت ترميكند. درزبان عربى ،يك کلمه ازنظردستورزبان، حالات ِمتنوع ،ویک فعل ،صیغه هاوبابهاى مختلفی دارد ونقطه كليدى درفهم معنای انها ،پيداكردنِ ريشه ی سه حرفىِ مستتردرانهاست. يك امتيازمافارسى زبانان، دراموزش قران ،اينست كه زبان مابسياراميخته بازبان عربيست وماناخوداگاه بسياری ازلغات قرانی رادرمكالمات روزمره بكارميبريم وبابسياري ازلغات قرانی، اشنایی داریم ولی چون به صيغه هاوبابهاى مختلف رفته ویاحالات مختلف دستوری به خودگرفته نميتوانيم انهاراتشخيص بدهيم . يك روش يادگيری دراين سایت به خاطراوردن اين موضوع بااوردن كلمات فارسیِ مشابهِ انهاست. روش كاردراين سایت، به اينصورت هست كه ابتدايك كلمه كليدی كه اشناو مصطلح بوده وبهترین دریافت ازمفهوم ومعنای ریشه رابه ذهن متبادرمیکند، اورده ميشود(به عنوان کلیدواژه)وكلمات ديگرمرتبط ویاهم خانواده باان ،بررسی ميشوند. سعی شده مطالب تاحدامکان ساده ومختصروفیلمهاکوتاه ودرحدچنددقیقه باشند. سطح کارمتوسط بوده وبرای استفاده عموم مردم که اطلاعات پایه ای اززبان عربی وقواعدِان، دارند طراحی شده است. درتهیه مطالب،ازکتابهای فرهنگ لغات قرانیِ اقای مقدم نوین،اقای محمدتقی فیاض بخش ومحمدروحی،مفردات راغب،قاموس قران،فرهنگ المنجد ،فرهنگ آذرتاش-آذرنوش ،فرهنگ دهخداوسایرفرهنگهای فارسی استفاده شده ونیزازتفاسیرالمیزان، نمونه،نوروبعضی تفاسیردیگروجستجو دراینترنت ونیزسخنرانیهای مذهبی بهره گرفته شده است. مطالب ،درحدبررسیِ معنایِ رایج و متداولِ لغات بوده وازورودبه مبحث تفسیرونیزازتفسیربه رأی خودداری شده است. اميدوارم اين سایت برايتان مفيدباشد. اگرمايل بوديددوستان علاقمندخودرانيزدراين يادگيرى سهيم كنيد. باارزوی انس روزافزون باقرآن عزیز