کلیدواژه: حوّا

کلیدواژه: حوّا

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه حَوَوَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: حوّا این ریشه به معنای سبزتندومایل به سیاه میباشد. حوانیزازاین ریشه بوده به معنای زن گندمگون میباشدومذکران میشوداَحویٰ وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺أَحویٰ:سبزتندیاسیاه مثال:فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْویٰ:پس انراخشک وسیاه گردانید.

تبصره:

دربرخی منابع،برای حوا،ریشه های دیگری ازجمله حَیَیَ نیزقائل شده ومعانی دیگری ازجمله زندگی ومار،رادرنظرگرفته اند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط