کلیدواژه: اَزْرَقْ

کلیدواژه: اَزْرَقْ

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه زَرَقَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: اَزْرَقْ این ریشه،یکی ازرنگهابوده و به معنای ابی یاکبودمیباشد. اسمان، نیزبه این رنگ بوده وگنبدکبودیاازرق فام ،کنایه ازاسمان میباشد. رنگ کبوددربدن انسان غالبا نشانه بیماری بوده ومیتوانددراثر خونمردگی ناشی ازضربه(اکیموز) ویاکاهش اکسیژن خون به علت اختلال در خونرسانی (سیانوز)ایجادشودکه دران، رنگِ پوست ومخاطات، کبودمیشود. درقران ،ازرنگ سیاه وکبود،درتوصیفِ ظاهری مجرمان درقیامت ،استفاده شده است که نشانه روسیاهی وشرمساری انهادرقیامت ونیز میزان کمِ بهره مندیِ انهااز حیات میباشد. چنانچه دریکی ازایات امده" انهاراکبودمحشورمی کنیم " که این کبودی میتواندمربوط به بدن ویاچشم انها بوده و کبودیِ چشم،بیانگرکوری هست. این ریشه ، به معنای تزویروریانیزبکاررفته است وافرادفریبکار،گاهی باایجادکبودی ساختگی دربدن به دنبال فریب مردم ویامتهم کردن دیگران به ضرب وشتم بوده اند. بعضی صوفیان نیزاز لباس درویشی خود جهت فریب مردم استفاده کرده وخرقه ی ازرق، دربعضی اشعار،کنایه ازتزویروریاکاری انان بوده است. عبارت زَرق وبَرق ،نیزازاین ریشه است به معنای زیبایی ودرخشش ظاهری که باعث فریب چشم بیننده میشود. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه :

🔺اَزْرَقْ:کبودوتیره ،جمع ان میشود>>>زُرْقْ مثال:یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِوَنَحْشُرُالْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقًا:روزیکه درصوردمیده شودومجرمان را دران روز،کبود(بابدنهای کبودیاچشمان کبود)محشور می کنیم.

 

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط