کلیدواژه: اَلوان

کلیدواژه: اَلوان

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه لَوَنَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: اَلوان معنای این ریشه،رنگ میباشد ومُلَوّن به معنای رنگارنگ است. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

لَوْن:رنگ،جمع ان میشود>>>اَلْوان مثال:قالُوا ادْعُ لَنارَبَّکَ یُبَیِّنْ لَنَامَالَوْنُهَا:گفتندخدایت رابخوان برای مابیان کند،ان،چه رنگی است مثال:فَأَخْرَجْنَابِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُها:به وسیله ان،میوه هایی بارنگهای مختلف خارج ساختیم. مثال:وَمِنْ ایاتِهِ خَلْقُ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ:وازنشانه های او،افرینش اسمانهاوزمین وتفاوت زبانهاورنگهای شماست.

تبصره: درقران،ازچندرنگ نام برده شده که عبارتنداز:زرد،قرمز،ابی،سبز ،سفیدوسیاه درادامه توضیحاتی راجع به رنگهادرزبان عربی داده میشود: درزبان عربی،رنگهانیزمثل سایرصفات،مذکرومونث داشته،چنانچه برای مذکربکاررودبروزن أَفْعَل بوده وبرای مؤنث،بروزن فَعلا میباشد. وحالامیپردازیم به بیان این رنگها : کلمه اول برای مذکر،کلمه دوم برای مونث ،کلمه سوم حالت جمع،کلمه چهارم صفت مفعولی(رنگ+شده) وکلمه اخر،معنای فارسی رنگ مربوطه میباشد. (دربعضی ریشه ها، مُصغّررنگ مونث نیزذکرشده که نامی برای دختران میباشدوباستاره مشخص شده است)

🔺أَحْمَر-حَمْراء-حُمْر                    قرمز    * حُمِیرا

🔺أَخْضر-خَضراء-خُضْر -مُخْضَرَّه   سبز

🔺أصْفَر-صَفْراء-صُفْر- مُصْفَرَّة       زرد     * صَفورا

🔺أزْرَق-زَرْقاء-زُرْق            ابی

🔺أسْوَد-سَوْداء-سُود-مُسْوَدَّة        سیاه   * سُوِیدا

🔺أَبْیَض-بَیْضاء-بِیٖض-مُبْیَضَّة       سفید

تبصره:

   بعضی رنگهاباافزودن حرف"ی"نسبت ،به اخریک اسم ساخته میشوندمثل رنگ خاکستری وگلی.دراینصورت،بااضافه کردن "ة" به اخر انها،مونث میشوندمثل:

🔺وَردْ  (گل) >>>وَرْدی -وَردیَّة              گُلی،صورتی

🔺زَهْرْ(گل،شکوفه)>>>زَهْری-زَهْریة       گُلی،صورتی

🔺 رَماد (خاکستر)>>>رَمادیّ-رَمادیَّة       خاکستری 

  تبصره:

   ازبعضی ریشه هادرزبان عربی برای بیان رنگ سبز تند مایل به سیاه استفاده شده است که عبارتنداز:

🔺غِربیب،غَرابیب:سیاهی شدید 

🔺اَدهَم،دَهما،دُهْمْ ،مُدْهامَّة:سبز تند مایل به سیاه

🔺اَحوْیٰ،حَوّا:سبزتندیاسیاه

🔺اَسْمَرْ،سَمرا:سبزه یاگندمگون        *سَمیرا

تذکر:

(لازم به یاداوریست که هرکدام ازاین رنگهاوریشه های انها،دربخشهای قبلی این مجموعه به تفصیل،بحث شده است )

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط