کلیدواژه: غرب

کلیدواژه: غرب

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه غَرَبَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: غرب اصل معنای این ریشه،دورشدن وپنهان شدن میباشد. غُرْبْ یاغُرْبَت ،یعنی دوری ازوطن وغریب، یعنی دورازوطن. محلِ فروشدنِ خورشیدرامَغرب میگویند،چون جاییست که خورشیدازدیده هادوروپنهان میشودوغرب یکی ازجهات چهارگانه جغرافیایی هست. واژه غریب، به چیزعجیب ودورازذهن نیزگفته میشودمثل اصطلاح عجیب وغریب. این ریشه به معنای نادروکمیاب نیزهست. یکی دیگرازمعانی این ریشه،سیاه میباشدوبه سیاهی شدید،غِربیب گفته میشودچراکه رنگ سیاه بادوری وناپیدایی ارتباط داردهمانطورکه با غروب خورشیدنیز، زمین درتاریکی وسیاهی فرورفته واشیاازدیده هاپنهان میشوند. به کلاغ وزاغ،نیز،غُراب گفته میشودچون دردوردست پروازکرده ودرسیاهی ودوری وبرحذربودن وفال بدزدن،ضرب المثل هستند. بااین توضیحات میپردازیم به مشتقات این ریشه:

🔺غُراب: زاغ ،کلاغ مثال:فَبَعَثَ الّلهُ غُراباً یَبْحَثُ فِی الْأَرْضِ:پس خداوندزاغی رافرستادکه درزمین جستجووکندوکاومیکرد.

🔺غِربیب :بسیارسیاه و تیره،جمعِ ان میشود >>>غَرابیب مثال:وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهاوَغَرابِیبُ سُودٌ:وازکوههاراههایی(افریده شد)سفیدوسرخ وبه رنگهای مختلف وگاه به رنگ کاملاسیاه مَغْرِب:مکان یازمان غروب خورشید،مثنای ان میشود>>>مَغرِبَیْن وجمعِ ان میشود>>>مَغارِب مثال:وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ:ومشرق ومغرب ،ازانِ خداست. مثال:رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ:پروردگاردومشرق وپروردگاردومغرب مثال:فَلاأُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ:سوگندبه پروردگارمشرق هاومغربها مثال:لاشَرْقِیَّةٍ وَلاغَرْبِیَّةٍ:نه شرقی است ونه غربی

🔺غَرَبَ:پوشیده شدن،غروب کردن مثال:غَرُبَت الشَّمْسُ:خورشید،غایب وپنهان شد. مثال:حَتَّیٰ إِذابَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهاتَغْرُبُ فی عَیْنٍ حَمِئَةٍ: وقتی به محل غروب خورشیدرسید،دیددرچشمه ای گل الودغروب میکند(فرومیرود) مثال:وَإِذاغَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ:وهنگامیکه افتاب غروب میکرد،به سمت چپشان،مایل میشد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط