کلیدواژه:اِسراء

کلیدواژه:اِسراء

امروزمیخواهیم راجع به ریشه سَرَیَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: اِسراء
اصل معنای این ریشه،سِیر یارفتن درشب میباشد

کلیدواژه: سراب

کلیدواژه: سراب

امروزمیخواهیم راجع به ریشه سَرَبَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: سراب
معنای اصلی این ریشه، درسرازیر رفتن یاراه سرازیرمیباشد

کلیدواژه:توبه وانابه

کلیدواژه:توبه وانابه

امروزمیخواهیم راجع به دوریشه مشابه هم صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:  توبه واِنابه
این دوواژه  به معنای بازگشت به سوی خدامیباشند.

کلیدواژه:اَیاب وذَهاب

کلیدواژه:اَیاب وذَهاب

امروزمیخواهیم راجع به دوریشه مقابل هم صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارست از: اِیاب وذَهاب
این اصطلاح به معنای امدوشدیارفت وبرگشت میباشد.

کلیدواژه:آه

کلیدواژه:آه

امروزمیخواهیم راجع به ریشه اَوَهَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: آه
معنای این ریشه،نالیدن  و اه کشیدن است.

کلیدواژه:املاء

کلیدواژه:املاء

امروزميخواهيم راجع به سه ريشه مشابه هم صحبت كنيم كه عبارتنداز:مَلَأَ-مَلَلَ ومَلَوَ  وکلیدواژه ماعبارتست از: املاء

مفهوم هرسه ی این ريشه هاپُر بودن ميباشد.

کلیدواژه:صفحه

کلیدواژه:صفحه

امروزمیخواهیم راجع به ریشه صَفَحَ صحبت کنیم و كليدواژه ماعبارتست از  صفحه

اصلل معنای این ریشه سطح ،یارویه هرچیزی میباشد.به  پوست وصورت هم ،صفحه گفته میشود.

کلیدواژه:تورات

کلیدواژه:تورات

امروزمیخواهیم راجع به ریشه وَرَیَ ومشتقات ان صحبت کنیم و كليدواژه ما عبارتست از: تورات

اصل معناى اين ريشه، بويژه اگربه بابِ مفاعله وتفاعل رفته باشد