کلیدواژه:تورات

کلیدواژه:تورات

کلیدواژه:تورات

سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه وَرَیَ ومشتقات ان صحبت کنیم و
كليدواژه ما عبارتست از:

                             تورات

اصل معناى اين ريشه، بويژه اگربه بابِ مفاعله وتفاعل رفته باشد(مُواراة،تَواری)به معناى پنهان كردن وپوشاندن هست. عبارت مُتواری شدن به معنای ازدیده هاپنهان شدن یاناپدیدشدن است که منظورازان، فرارکردن میباشد.
وراءياماوراء نیزازاین ریشه بوده به معناى فراسو یاچيزى كه ازنظرانسان پنهان هست،میباشد.
تَوريه،نیزازاین ریشه بوده وبه معناى پوشاندن حقيقت یاپنهانکاری میباشد.
وَرایا،یعنی انچه غیرخداست که منظور،مخلوقات وافریدگان خدامیباشند.
وامااين ريشه اگربه باب اِفعال (ایراء)برود،معناى متفاوت وتقريبامتضادى پيداميكندکه شامل اتش افروختن وروشن كردن وبه عبارتی ازحالتِ پنهان دراوردن ،میباشد.
  واژه تورات،نیزدربعضی منابع ،ازاین ریشه ذکرشده که دراین صورت، از تَوْرَأَة یاتَوریة گرفته شده (بروزن تَفْعِلَة که فرم دیگرباب تفعیل میباشد)به معناى روشن کردن یانوروروشنایی وبه  شريعت روشنگرحضرت موسى عليه السلام گفته ميشود.ازطرفی باتوجه به ناپدیدشدن بعضی ازالواح،دربازگشت حضرت موسی ازکوه ،این کلمه اشاره به معنای نخست این ریشه(ناپدیدشدن) نیزدارد.
مورِیه،نیزاسم فاعلی ازاین ریشه بوده وبه معنای روشن کننده یااتش افروزمیباشد.درقران،این کلمه درتوصیف اسبهایی بکاررفته  که هنگام دویدن وبرخوردنعل انهاباسنگ، اززیرسم انهاجرقه واتش می جهید.
 ماريه که نامی برای دختران میباشدنيزازاین ریشه بوده وبه معناى زن سپيدوتابان میباشد.
اَوْرَیْ و وریا نیزصفت تفضیلی ازاین ریشه بوده به معنای  پوشیده تروروشن تر میباشند.
وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف این ریشه:
🔺وراء:پس وپيش،غير،فراسو،جهات خارجی هرچیزی
مثال:وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ:وپيش رويشان، پادشاهى بود.
مثال:مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ: پيش رويشان برزخى است تاروزیکه برانگیخته شوند.
مثال:مِنْ وَراءِجُدُرٍ:ازپشت ديوارها
مثال:وَاُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَذٰلِكُمْ:وغیرازانچه ذکر شد،بر شماحلال است.
مثال:فَبَشَّرْناهابِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحٰقَ یَعْقُوبَ:پس اورابه اسحاق وازپی اسحاق،به یعقوب ،بشارت دادیم.
مثال:فَنَبَذوهُ وَراءَظُهورِهِمْ:پس ان راپشت سرانداختند(بى اعتنايى كردند)
🔺مواراة:پنهان كردن،پوشاندن
مثال:یابَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَاعَلَیْکُمْ لِبَاساً یُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ:ای فرزندان ادم،همانابرشمالباسی فرو فرستادیم تاعورات شمارابپوشاند.
🔺توارِی:پنهان شدن
مثال:يَتَوارَىٰ مِنَ الْقَومِ مِنْ سُوءِ مَابُشِّرَبِهِ:بخاطربشارت بدی که به اوداده شده، ازقوم خودمتوارى ميشود.
مثال:حَتّىٰ تَوارَتْ بِالْحِجاب:تااینکه درحجاب شد(ناپديدشد)
🔺ايراء:اتش افروختن
مثال:أَفَرَأَيْتُمُ النّارَالَّتِى تُورُونَ:ايابه اتشى كه مى افروزيدفكركرده ايد.
🔺مورِيَة:اتش افروز،جرقه زن >>>جمعِ ان ميشود:موريات
مثال:فَالْموريات قَدْحاً:قسم به اسبهایی که هنگام تاختن، ازسُمهایشان،اتش می جهد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط