کلیدواژه:توبه وانابه

کلیدواژه:توبه وانابه

کلیدواژه:توبه وانابه

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به دوریشه مشابه هم صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:
           
                  توبه واِنابه
این دوواژه  به معنای بازگشت به سوی خدامیباشند.
اِنابه، مصدرباب افعال ازریشه نَوَبَ بوده به معنای برگشتن پی درپی هست .نوبت نیزازاین ریشه هست که به معنای دفعه، بار،دوره،تناوب وامری که دارای نظم وترتیب هست،میباشد.
نائب ونَوّاب نیزازاین ریشه بوده به معنای کسیکه به دفعات برگشت کننده  است یا مرتب سرمیزندکه کنایه ازقائم مقام، وکیل یانماینده میباشند.
اِنابه به معنای مطلقِ توجه وبازگشت به سوی خدامی باشدکه میتواندحتی بدون ارتکاب  گناه بوده بنابراین درموردپیامبران نیزبکاررفته است،به عبارتی انابه،بازگشت ازغفلت به ذکروفکروترک گناهان است.
توبه،مصدرازریشه تَوَبَ بوده وبیشتربه دنبال ارتکاب گناه وپشیمانی ازان وتصمیم برترک ان دراینده است
ولی این ریشه نیزمیتواندبه معنای مطلق بازگشت باشد.
توبه درقران کریم هم درموردخدای تعالی امده وهم درموردبندگان او.
توبه ی خداوند،به معنای برگشتن خدای تعالی بارحمتش به سوی بنده وتوفیق  بازگشت دادن،به بندگان میباشدکه به عبارتی پذیرفتن توبه ازسوی خداوندولطف اونسبت به بندگان محسوب میشودوتوبه ی بنده ،یعنی پشیمانی ازگناه وبازگشت به سوی خدا.
لازم به ذکراست که توبه ی خدابربنده درتمام قران باحر ف اضافه"عَلَیٰ"امده وتوبه بنده بسوی خداباحرف اضافه "اِلیٰ"امده است.
تائِب وتَوّاب،درموردتوبه کننده وتوبه پذیر،هردواستعمال میشوندپس، بنده ،توبه کننده به سوی خداست وخدانیزتوبه پذیراست.
مَتاب نیز مصدرو اسم زمان ومکان ازاین ریشه میباشدبه معنای بازگشت.
توبه نصوح، یعنی توبه خالصانه وپایدار که مانع برگشت به ان گناه شود.
وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه ها:
ابتداریشه تَوَبَ:
🔺تابَ:بازگشتن ازگناه،توبه کردن
مثال:وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاًفَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَی الّلهِ مَتَاباً:هرکس که توبه کندونیکوکارشوددرحقیقت به سوی خدابازمیگردد.
مثال:قالَ اِنّی تُبْتُ الْآنَ:میگویداکنون توبه کردم.
🔺تابَ عَلی:توبه کسی راپذیرفتن،لطف کردن
مثال:وَتَابَ الّلهُ عَلَیْکُمْ:خداوندتوبه شماراپذیرفت
مثال:فَأُوْلَئِکَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ:پس توبه اینان رامی پذیرم(لطف خودرابرانان بازمیگردانم)
مثال:ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا:پس خدابرانهالطف نمودتاتوبه کنند.
🔺توْبَة:برگشتن،جمع ان میشود:تَوْب
مثال:غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِالْعِقَاب:خدایی که بخشنده گناه وپذیرنده توبه و سخت کیفراست.
مثال:یَاأَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُواتوبُواإِلَی الّلَهِ تَوْبَةً نَصُوحاً:ای مومنان به درگاه خداتوبه نصوح(باخلوص ودوام )کنید.
🔺متاب:بازگشت
مثال:قُلْ هُوَرَبِّی لَاإِلَهَ إِلَّاهُوَعَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ مَتَاب:بگواوپروردگارمن است معبودی جزاونیست تنهابراوتوکل کرده ام وبازگشت من به سوی اوست.
🔺توّاب:بسیارتوبه کننده ،بسیارتوبه پذیر
مثال:هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِیم:اوبسیارتوبه پذیرومهربان است.
🔺تائِب:توبه کننده،جمع ان میشود>>>تائِبون:توبه کنندگان

وحالامیپردازیم به مشتقاب ریشه نَوَبَ:
🔺إنَابة:بازگشت به حق
مثال:وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ أَنَابَ:وهرکس راکه به سوی اوبازگردد هدایت میکند.
🔺انَابَ اِلی:بازگشتن به سوی خدا
مثال:وَالَّذِینَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوهَاوَأَنَابُواإِلَی الّلهِ لَهُمُ الْبُشْرَیٰ:کسانی که ازعبادت طاغوت دوری کردندوبه سوی خداوندبازگشتند،بشارت ازانِ انهاست.
🔺منِیب:اسم فاعل ازمصدرانابه،رواورنده،بازگشت کننده جمع ان میشود>>>مَنِیبین:انابه کنندگان،رواورندگان به سوی خدا
مثال:مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَالتَّقُوهُ:به درگاه خدارواورندگان باشید وتقوای الهی پیشه کنید.
مثال:وَإِذَامَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّدَعَارَبَّهُ مُنِیبًاإِلَیْهِ:وهرگاه به انسان اسیبی رسد پروردگارخودرامیخواندوبه سوی اوبازمیگردد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط