کلیدواژه: سراب

کلیدواژه: سراب

کلیدواژه: سراب

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه سَرَبَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                               سراب
معنای اصلی این ریشه، درسرازیر رفتن یاراه سرازیرمیباشدوگویی نوعی راحتی واسانی بااین نوع رفتن لحاظ شده است.
این ریشه به مکان گود ونیزبه کانال یاحفره وتونل زیرزمینی وبه سوراخ جانوران وحشی نیزگفته میشودچون درانها حرکت ،موافق جاذبه زمین بوده و اسان وسریع میباشد.
بنابراین این ریشه به راه اشکار(درروی زمین)وپنهان(درزیرزمین) هردوگفته میشود.
 به اب روان،سَرَبْ،گفته میشودچون اب، درجاهای سرازیربه جریان درمی اید.
سراب،نیزازاین ریشه هست چون درچشم بیننده، مثل گودال یا حفره ای از اب جاری به نظرمیرسد.
سارِب،اسم فاعلی ازاین ریشه بوده به معنای انکه اشکارادرروز ودریک جهت میرود(چون حرکت درروزوبطوراشکار، اسان تراست گویی دریک راه سرازیر به راحتی وشتابان میرود)
دردسته بندی جنگهای زمان پیامبر،منظورازسوارِب،دسته هایی بوده اندکه درروزبیرون میرفتند(برخلاف سریه هایاسَرایا که درانهاسپاه درشب بیرون میرفتند).
این ریشه درقران درتوصیف ماهیِ حضرت موسی بکاررفته که دردریا،راهی ، درپیش گرفته وناپدیدشد.
وحالامی پردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺سرَبَ:رفتن درسرازیری
مثال:فَاتَّخَذَسَبِیلَهُ فِی الْبَحْرِسَرَبًا:و( ماهی)راه خودرادردریادرپیش گرفت ورفت.
🔺سارِب:انکه درروزرود،ظاهرونمایان درمذهب ومسلک خود
مثال:وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّیْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ:و  کسی که خویشتن رابه شب پنهان داردودرروزاشکاراحرکت کند.
🔺سرَاب:اب موهوم
مثال:وَالَّذِینَ کَفَرُوا اَعْمالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الڟَّمْآنُ مَاءً:کسانیکه کافرشدنداعمالشان همچون سرابی دربیابان است که تشنه ان رااب می پندارد.
مثال:وَسُیِّرَتِ الْجِبالُ فَکانَتْ سَرابًا:وکوههاروان گردندومثل سراب شوند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط