کلیدواژه: حجّ

کلیدواژه: حجّ

امروزمیخواهیم راجع به ریشه حَجَجَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ما عبارتست از: حج

اصل معناى اين ريشه قصدكردن میباشد ومنظوراز حجّ درشريعت ،قصدِخانه خداکردن، ميباشد.
 

کلیدواژه: عدل

کلیدواژه: عدل

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَدَلَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ما عبارتست از:

عدل
اصل معناى اين ريشه ،برابرى ومساوات ميباشدومعانى ديگرمثلِ عَوَضْ،تاوان،همتاومعادل ومتعادل نيزدرراستاى همين معناميباشند.

کلیدواژه: عدد

کلیدواژه: عدد

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَدَدَ صحبت کنیم و كليدواژه ماعبارتست از:
عدد
اصل معنای این ریشه ، شمردن هست.  معناى ديگراين ريشه،اماده كردن میباشد كه درواقع نوعى شمردن محسوب ميشود.

کلیدواژه: عصر

کلیدواژه: عصر

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَصَرَومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از:عصر
اصل معنای اين ريشه ،فشردن هست وعُصاره  به محصولِ ناشى ازفشردن ِيك ماده گفته ميشود. 

کلیدواژه: دهان

کلیدواژه: دهان

امروزمیخواهیم راجع به ریشه دَهَنَ صحبت کنیم وكليدواژه ما عبارتست از:دهان                         
  اين ريشه،به معنای روغن یا روغن مالى كردن ميباشد

کلیدواژه: عشاء

کلیدواژه: عشاء

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَشَوَصحبت کنیم و
كليدواژه ماعبارتست از:

                                عشا
اصل ِ معناى اين ريشه،كم بیناشدن ،نابینایی یاشب کوری میباشد

کلیدواژه: بایر

کلیدواژه: بایر

امروزمیخواهیم راحع به ریشه بَوَرَ ومشتقات ان صحبت کنیم و
كليدواژه ما عبارتست از:

بایر
اصل معناى اين ريشه،كسادى وبى رونقىِ مفرط،و به تَبَعِ ان،تباهى ونابودى ميباشد.

کلیدواژه: نکبت

کلیدواژه: نکبت

امروزمیخواهیم راجع به ریشه نَکَبَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از:

نکبت

اصل معناى اين ريشه ،انحراف وعدول میباشد.نكبت،به معناى انحراف ازراه راست هست که نتیجه ان ،فلاکت وبدبختى میباشد.