کلیدواژه: عصر

کلیدواژه: عصر

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَصَرَومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: عصر اصل معنای اين ريشه ،فشردن هست وعُصاره به محصولِ ناشى ازفشردن ِيك ماده گفته ميشود. اين عمل،عصاره گيرى ياعصاره كشى نام داردو معمولابه اسمِ محصولِ نهايى ،نامگذارى ميشودمثلِ:ابميوه گيرى ،روغن گيرى، شربت ياشراب گيرى. ازانجاییکه براى عصاره گيرى ،نيازبه ماده اوليه فراوانى است،این عبارت درقران ، كنايه ازبركت  وفراوانى بکاررفته است. به چكيده وخلاصه متن يانوشته نيز،عصاره گفته ميشود. درقران،ازاين ريشه،براىِ توصيفِ ابروباد نيزاستفاده شده است چون هردوى اين هادرایجادواِعمال ِاثر (بارش ووزش) نیازمند فشرده شدن هستند. كلمه عَصْرْ،به ساعات پايانىِ روزوهنگام غروب هم گفته ميشودچون اخرِروز،درواقع ،عصاره يانتیجه ومحصولِ نهايىِ روزووقت رسیدگی به سودوزیان روزانه است. عَصْرْ،به روزگارویا برهه ى خاصى اززمان نيزگفته ميشودكه باتحول ِ تمدنىِ عظيمى درتاريخ بشرهمراه بوده است . به عبارتى،ماحصلِ وعصاره ی تحملِ سختيهاوفشارهاى مختلف دريك مقطع ِ زمانى نسبتاطولانی ،ايجاديك دستاوردعظيم است كه باعثِ تمايزِ ان دوره ازبقيه دورانهاميشودمثل ِ تقسيماتِ  تاريخ به:عصرِ حجر،عصرِ فلزات وعصراتم. خداونددرقران کریم، به عصر، قسم خورده است که ميتواندبه معناى اعمِ روزگارويامربوط به عصرپيامبراسلام ياامام زمان باشدكه هردو باتحول بسيار عظيمى همراهند. به مردمى كه دريك دوره زندگى ميكنندمعاصرگفته ميشود. بااين توضيحات ،ميپردازيم به مشتقات ِ اين ريشه:

🔺عَصَرَ:فشردن مثال :إِنّی أَرَانِی أَعْصِرُخَمْراً:خودم را(درخواب) دیدم که شراب ميفشارم(شراب ميگيرم) مثال:وَفيهِ يَعْصِرونَ:ودران عصاره ميگيرند(ميفشارند)

🔺إعْصار:فشردن،فشارها،(كنايه ازبادفشرده شده ياتندباد) مثال:فَأصابَهاإعْصارٌفيهِ نارٌ:اصابت كردبه ان ،گردبادى ،كه دران، اتش هست(كنايه ازساييدن درختان به هم، توسط بادفشرده شده وايجاداتش سوزى)

🔺مُعْصِرات:فشارنده ها(كنايه ازابرهاى فشارنده وباران زا) مثال:وَاَنْزَلْنامِن َالمُعْصِراتِ ماءًثَجّاجَاً:وازابرهاى فشرده وباران زا ،ابى به شدت ریزان(فراوان) فرستاديم.

🔺عَصْر:روزگار،دهر،اخرِروز>>>جمعِ ان ميشوداَعْصار مثال:وَالْعَصْرِ:قسم به عصر

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط