کلیدواژه: دهان

کلیدواژه: دهان

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه دَهَنَ صحبت کنیم و كليدواژه ما عبارتست از: دهان  اين ريشه،به معنای روغن یا روغن مالى كردن ميباشدوچون روغن، باعث نرمى و سهولت انجام كارميشود،اين عبارت به معناى نرمى وسازش وسهل گیری نيزبكاررفته است مثل اصطلاح ماست مالى كردن وسرسرى گرفتن درزبان فارسی. برای اينكه معنای اين ريشه رابهتربه ذهن بسپاريم ازكلمه مشابه دَهان درفارسى استفاده كرده ایم كه عضویست كه محل ورودغذاهاى چرب ونرم بوده وبراى جويدن ونرم كردن غذابكارميرود. وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف اين ريشه:

🔺دُهْن:روغن مثال:وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِسَیْنَاءَتَنْبُتُ بِالدُّهْنِ :ودرختی که ازطورسینا می رویدوروغن ميدهد(كنايه ازدرخت زيتون)

🔺دِهان:روغن مذاب،ته مانده روغن داغ(كه به سرخى ميزند) مثال:فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ:مثل روغنِ گداخته،گلگون شد.

🔺أَدْهَنَ:روغن مالى كردن،نرمش نشان دادن،سازش کردن،فریب دادن مثال:وَدّوالَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنونَ:انهادوست دارندنرمش نشان دهى تاانهاهم نرمش نشان دهند. مثال:أَفَبِهٰذَالحَديثِ أَنْتُمْ مُدْهِنون:ايااين سخن راسرسرى ميگيريد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط