کلیدواژه:یَسار

کلیدواژه:یَسار

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه یَسَرَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از:  یَسار اصل معناى اين ريشه،اسانى هست. كلمه مُيَسَّرنیزازاین ریشه هست كه به معناى اسان شده یامقدورميباشد. به دست چپ انسان ،يَسارميگويندچون دست چپ ،به كمكِ دست راست امده وباعث اسان شدن كارهاميشود. یَساربه معنی شوم ونامبارک هم هست چون نامه اعمال اهل شقاوت به دست چپشان داده میشود. به توانگرى ووسعت در مال هم، يسارگفته ميشودچون باعث بى نيازى انسان واسان شدن امورزندگى ميگردد. یکی ازمشتقات اين ريشه،به معنی قمارمی باشد چون درقمارهم،پولْ به اسانى وبدون زحمت به دست مى ايد. ویکی ازمعانی اسم یاسرعلاوه بر اسان وچپ، قماربازمیباشد. این ریشه درقران،به مفهوم شریعت وکارخیرنیزبکاررفته است، چون خداوندفرموده، ما،دينْ رابرشمااسان کردیم واصولافطرت ادمی به سمت خداوکارخیرگرایش داردواگرانسان درمسیرالهی گام برداردنیروهای الهی به کمک انسان امده وکاررابراواسان میکنند. یکی دیگرازمعانی این ریشه، کم واندک میباشد.مثل پیمانه کم ویامدت زمان کم .که درمورداول، میتوان گفت چون بارِکم ،سبک هست بنابراین حمل ان اسان وراحت است ودرموردزمان اندک نیزچون ایه مربوط به مدت زمان انتظارکشیدن میباشد، هرچه این زمان ،کوتاهترباشدتحمل ان اسانتروراحت ترخواهدبود. ودرمجموع میتوان گفت که واژه یُسْریااسانی درمقابلِ عُسْریاسختی قرارداشته و باتوجه به مفادومفهوم آیه، یکی ازمعانی فوق لحاظ میشود. و حالاميپردازيم به مشتقات مختلف :

🔺يُسْرْ:اسانى

🔺يَسار:دست چپ،اسانى،توانگرى

🔺يَسيرْ:اسان ،كم مثال:وَماتَلَبَّثوابِهااِلّايَسيراً:وجزمدت كمى درنگ نمى كردند مثال:ذٰلِکَ کَیْلٌ یَسیرٌ:این پیمانه کم است. مثال:ثُمَّ قَبَضناهُ اِلَیْناقَبْضًایَسیرًا:سپس ان را(سایه خورشیدرا)کم کم(ارام ارام)به سوی خودجمع می کنیم.

🔺مَيْسور:اسان،نرم مثال:فَقُلْ لَهُمْ قَوْلَاًمَيسوراً:باانهابه زبانی نرم سخن بگو(یاوعده ای بده که آسان باشد)

🔺مَيْسِر:اسان،قمار

🔺مَيْسَرَة:اسانى ،گشایش ،توانگرى وبی نیازی مثال:وَإِنْ کانَ ذوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلیٰ مَیْسَرَةٍ:واگرتنگدست بود تازمان گشایش وتوانگری مهلت داده شود.

🔺أَيْسَرْ،يُسْرىٰ:اسان تر،اسان ترین(به ترتیب برای مذکرومونث) مثال:فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْریٰ:پس راه اسانی پیش پای اومی گذاریم. مثال:وَنُیَسِّرُکَ لِلْیُسْریٰ:وتورابرای اسان ترین راه(شریعت اسان یاکارخیر)اماده می کنیم.

🔺تَیَسُّر واِستیسار:میسر ومقدوربودن(ازباب تفعّل واستفعال) مثال:فَاقْرَؤاماتَيَسَّرَمِن َالقُران:پس انچه برايتان مقدورهست ازقران بخوانید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط