کلیدواژه: شمال

کلیدواژه: شمال

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه شَمَلَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: شمال اين ريشه به معناى دربرگيرنده،عمومى وفراگيرميباشدودرمشتقات مختلفِ آن،اين معنى مستترهست. كلمات ِشامل،شُمول ومشتمل ازاین ریشه میباشند. شِمال ياشُمال،يكى ازجهات چهارگانه جغرافيايى هست ودرواقع كسيكه روبه سمت برامدنِ خورشيد(مشرق)ايستاده باشددست چپ ِاوجهتِ شمال،ودستِ راستِ او،جهتِ جنوب رانشان ميدهدبنابراین به سمت چپ،شمال نیزگفته میشود. بادشُمال،عمومابصورت بادبسیارسردیست كه آثاران ازجهت بلاوشدتِ سرما،عده زیادی راشامل میشودوبه همین علت،شمال نامیده شده است. این کلمه،به معنای شوم ونامبارک نیزمیباشدچون نامه اهل شقاوت به دست چپشان داده میشود. درقران،به دوزخیان واهل شقاوت لقب اصحاب شمال داده شده است . این افرادبه دودلیل ،به این نام نامیده شده اند: ۱- به جهت انكه اين افرادتقوانداشته، اكثريت راشامل ميشوندوكارهايي كه انجام ميدهندفراگيرى بيشترى دارد. ۲-اينهاكسانى هستندكه نامه اعمالشان به دست چپشان داده ميشود. وحالاميپردازيم به كلمات وعبارات مختلف ازاين ريشه:

🔺شَمَلَ:شامل شدن مثال:اَمَّااشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ اَرْحامُ الْاُنْثَیَیْنِ:یاانچه رارَحِمْ های ان دوماده ،دربرگرفته است.

🔺شِمال:چپ>>>جمعِ ان میشود:شَمائِل مثال:وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْیَمینِ وَذاتَ الشِّمالِ :وانهارابه پهلوی راست وچپ می گرداندیم. مثال:عََنْ أَیْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ:ازطرف راست وچپشان

🔺اَصْحابُ الشِّمالِ:اهل شَقاوت -دوزخيان 

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط