کلیدواژه: قسط

کلیدواژه: قسط

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه قَسَطَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: قسط معنای این ریشه، عدل وداد، بهره ونصیب ونیزقسمتی ازیک کُلّ، هست که درفاصله های مساوی وباکمیت های مساوی پرداخت یادریافت می گردد. دربعضی منابع،قِسْط،به معنای عدل یا پرداختن سهم دیگری وقَسْط ،به معنای ظلم یا گرفتن سهم دیگری معناشده است. فعلِ این ریشه،درحالت ثلاثی مجرد،به معنای ظلم وگرفتن بهره دیگران است که حالت فاعلی ان ،قاسِط، به معنای ستمکارمیباشدوجمع ان،قاسِطین یاقاسِطون است. ودربابِ اِفعال، به معنای عدل ودادن بهره دیگران است وحالت فاعلی ان ، مُقْسِط،به معنای عادل ودادگر میباشدکه جمع ان میشود:مُقسطین. قِسْطاس(قسط+طاس)، نیزازاین ریشه بوده به معنای ترازومیباشدچون باعث توزیع عادلانه میشود. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺قِسْطْ:عدل،داد مثال:وَأَقِیمُواالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ:ووزن رابراساس عدل برپادارید.

🔺أقْسَطَ:دادورزیدن مثال:وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوافِی الْیَتامیٰ فَانْکِحُوامَاطَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ:واگرمی ترسیدکه به هنگام ازدواج بادختران یتیم، عدالت رارعایت نکنیدبازنان پاک موردعلاقه خودازدواج کنید. مثال:وَأَقْسِطُواإِنَّ الّلهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ:به عدالت رفتارکنیدکه خداوند،دادگران رادوست دارد.

🔺أَقْسَطْ:عادلانه تر مثال:اُدْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَالّلهِ:انان (پسرخوانده ها)رابه نام پدرانشان بخوانیدکه این، نزدخداوندعادلانه تراست.

🔺مُقْسِط:عادل،جمع ان میشود>>>مُقْسِطین

🔺قاسِط:ستمکار،جمع ان میشود>>>قاسِطون مثال:وَأَمَّاالْقَاسِطُونَ فَکَانُوالِجَهَنَّمَ حَطَباً:واماستمکاران،هیزم جهنم هستند.

🔺قِسْطاس:ترازو مثال:وَزِنُوابِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ:باترازوی درست وزن کنید.

 

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط