کلیدواژه:هار

کلیدواژه:هار

کلیدواژه:هار

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه هَوَرَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: هار اصل معنای این ریشه،فروریختن وفروافتادن هست که میتواندمنجربه انهدام ونابودی شود. به سگ هار، ازان جهت،هارمیگویند که اب دهانش به واسطه بزاق فراوان، فرومی ریزد.دراین بیماری ابتداتحریک پذیری حیوان بیشترشده وباموجودات دیگردرمی افتدولی درنهایت منجربه فلج وسستی و هلاکت اومی گردد. به شخص عصبانی نیز،ازان جهت هارمی گویندکه بادیگران درمی افتد. درقران به بنای سست ودرحال فروریختن ، هارگفته شده است. هَوْر،به دریاچه یامردابی گفته میشودکه باریختن اب به ان،وسعت می یابدمثل مرداب هورالعظیم . به خورشیدنیزازان جهت که نورافشانی میکندهورگفته شده مثل چشمه هور. تهوُّر،نیزازاین ریشه بوده به معنای بی پرواخودرابه خطرافکندن می باشد. مَتَهوّر،به معنی درافتاده درچیزی به بی باکی،شیرجه زننده، گستاخ وجسور،وعجول وبی پروامی باشد. وحالامی پردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺اِنْهِیار:فروریختن

🔺اِنْهارَ بِ:ساقط کرد،ویران کرد

🔺هارٍ:سست وفروریزنده،درحال ریختن

مثال:أفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَیٰ تَقْوَیٰ مِنَ الّلهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌأم مَّنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلَیٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانْهارَ بِهِ فِی نَارِجَهَنَّمَ: ایاکسی که اساس کارش را رابرپایه تقوای الهی وخشنودی اونهاده بهتراست یاانکه بنای خودرابرلب پرتگاهی فروریختنی نهاده است که سرانجام اورادراتش جهنم می افکندوساقط میکند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط