کلیدواژه:هومِر

کلیدواژه:هومِر

کلیدواژه:هومِر

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه هَمَرَومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: هومِر اصل معناى اين ريشه، ریختن و جاری شدنِ با شدت هست که بیشتردرمورد اشک و اب بکاررفته ولی درموارددیگرنیزاستفاده شده است مثل ریزش کلام (کنایه ازسخن بسیارگفتن)ویافروریختن بنا(ویرانی ساختمان)ویاتندوتیزرفتن اسب. هامر،اسم فاعلی این ریشه بوده به معناى ابر ريزان وپرباران میباشد. برای به خاطرسپردن بهتر این ریشه،ازواژه هومِریاهُمِراستفاده کرده ایم که نام یکی ازشاعران وحماسه سرایان معروف یونانی وصاحب دواثرمشهورایلیادواُدیسه میباشدکه گلچین اشعاربوده وتمام انچه ازتاریخ وافسانه های یونان باستان میدانیم ازموضوعات این دومجموعه گرفته شده است. وجه تسمیه اين شاعرسخنورميتواندکلام روان او (جاری بودن کلام برزبان او) باشد. اِنهمار،باب انفعال ازاين ريشه بوده به معنای روان شدن ومُنهَمِر، اسم فاعلی ان بوده به معنای بسیار ریزان میباشد. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺اِنْهِمار:فروریختن،سرازیرشدن،جاری شدن،سخت باریدن

🔺مُنْهَمِر:بسیارفراوان وریزان،روان،جاری مثال:فَفَتَحْنَاأَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ:ودرهای اسمان راباابی ریزان گشودیم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط