کلیدواژه: وبال

کلیدواژه: وبال

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه وَبَلَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از:               

وَبال اصل معناى اين ريشه،شدت وسختی وسنگینی نامطلوب میباشد. به کیفرگناه ،وبال گفته میشودچون عذاب ونتیجه زشت معصیت ،برنفس گران وسنگین است. یکی ازمشتقات این ریشه به معنای باران تندوسنگین یادرشت قطره میباشد. مشتقات اين ريشه عبارتنداز:

🔺وَبال:پیامدتلخ،بدسرانجامی مثال:فَذَاقُواوَباَلَ اَمْرِهِم:پس عاقبت تلخ كارشان راچشيدند. مثال:لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ:تاکیفرکارخودرابچشد.

🔺وَبيل:شديد،سخت وسنگين مثال:فَأَخَذْناهُ اْخْذَاًوَبيلاً:پس گرفتيم اوراگرفتنى سخت

🔺وابِلْ:باران تندو شديد مثال:فَأَصابَهُ وَابِلٌ:وباران تندی بران ببارد

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط