کلیدواژه:تَحَصُّن

کلیدواژه:تَحَصُّن

کلیدواژه:تَحَصُّن

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه حَصَنَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: تَحَصُّن معنای این ریشه،مستحکم کردن ،سنگربندی کردن،حصارِمحکم کردن وحفظ ونگه داشتن میباشد. حِصْن، به معناى حصارمحکم،قلعه،دژ،سنگروبرج وبارومیباشد. حَصین، به معناى بسیارمحکم وحفاظت شده ميباشد. تَحَصُّن(ازباب تفعّل)به معنای درحصارشدن،بست نشستن،پناه جستن ودرجای محکم واستوارقرارگرفتن، میباشد. تحصّن دراصطلاح،نوعی عمل اعتراضی است که دران گروهی ازافرادباهدف سیاسی ،اجتماعی یا اقتصادی دریک مکان مهم مستقرمیشوند وانجاراترک نمیکنند(محکم واستواردرانجامیمانندیابست می نشینند) تاوقتی که باخواسته انهاموافقت شودیاباتوسل به زوریادستگیرشدن ازانجا اخراج شوند. اين ريشه به هرنوع حفظ ونگه داشتنی نیزگفته میشود ازجمله کسی که خودراازبی عفتی نگه بدارد. این ریشه وقتى درموردزنان بکارمیرود،منظور زنانی است كه دراثرشوهركردن ياعفيف بودن،خودراازبی عفتی نگه میدارند(بنابراین ،معنای دیگر آن ،شوهرکردن میباشد) به مردپاک،مُحْصِن وبه زن پاکدامن یاشوهردار،مُحْصَنه گفته میشود. منظورازمُحْصَنات درقران،زنان پاکدامن،یازنان شوهردارمیباشندکه باتوجه به مفهوم کلی ایه،یکی ازدومعنا استنباط ميشود. وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️اِحْصان:(ازباب اِفعال)حفظ کردن،مستحکم کردن،خودراعفیف وپاک نگه داشتن،شوهرکردن مثال:وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ:ساختن زره رابه اواموختيم تاشمارادرجنگهایتان حفظ کند. مثال:إلَّاقَلِيلاًمِمَّاتُحْصِنُونَ:جزمقداراندكى ازآنچه(به عنوان بذر) حفظ و نگه داری می کنید. مثال:وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِى أحْصَنَتْ فَرْجَهَا:ومریم دخترعمران که دامان خودراپاک نگه داشت. مثال:فَإِذَاأُحْصِنَّ :پس چون شوهرکردند

🔺️حِصْنْ:قلعه ودژ،حصار،جمع ان میشود>>>حُصُون مثال:وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ:وگمان میکردندکه دژهای مستحکمشان،انهارااز(عذاب)خدامانع میشود.

🔺️مُحْصِن:مردعفيف،جمع ان ميشود>>>مُحْصِنين مثال:مُحْصِنينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ:درصورتيكه پاک باشیدوزناکارنباشید.

🔺️مُحْصَنة:زن پاکدامن، زن شوهردار،جمع ان میشود>>>مُحْصَنَات مثال:وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِاِلَّامَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ:و(نكاح)زنان شوهردار(نيزبرشماحرام شد)مگران زنانیکه(درجنگ باکفار)متصّرف شده اید(زیرااسارت انهادرحکم طلاق است) مثال:وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاًاَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ:وهركس ازشماکه ازنظرمالی نميتواندزنان (ازاد) پاکدامن باایمان رابه همسری درآورد.

🔺️مُحَصَّنَة:مستحکم وحصارشده،دژ مثال:لایُقَاتِلُونَکُمْ جَمِیعاًاِلّافِی قُریً مُحَصَّنَةٍ: انان هرگزبصورت گروهی باشمانمی جنگندجزدر دژهای محکم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط