کلیدواژه: نَفَسْ

کلیدواژه: نَفَسْ

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه نَفَسَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: نَفَسْ نَفَسْ یادَم ،به معنای فروبردن هوابه داخل ریه یاخارج کردن هوااز ریه میباشدکه به این عمل،تنفس یانفس کشیدن میگویندکه مصدر ازباب تفعّل میباشد. درقران ازاین ریشه تحت عنوان دمیدن صبح ،نام برده شده است که منظوربرامدن افتاب میباشد. نَفْسْ، به معنای روح وروان ،نیزازاین ریشه است، چراکه نَفْس نیزمانندنَفَس،لطیف وناپیدابوده وهردومایه زندگی میباشندوخداوندنیزدرموردخلقت انسان میفرماید:ازروح خوددراودمیدم .وعالَم وادم به نَفَسِ رحمانی زنده اند. نفیس نیزازاین ریشه بوده وبه معنای دارای نفس قیمتی میباشد. درقران این ریشه درباب تفاعُل نیزبکاررفته است که تحت عنوان تَنافُس بوده وبه معنای رقابت یامسابقه بین دونَفْسْ ،دررسیدن به یک امر معنوی ِنفیس میباشد.مشابه این قضیه درامورمادی، نَفَس نَفَس زدن درمسابقات ورزشی میباشد. وامانَفْسْ،مراتب مختلفی داردکه معروفترین انها،نفسِ امّاره،لَوّامه و ومُطَمَئِنّه میباشد. درقران ازنفس مُلهَمه نیزنام برده شده است. وحالامیپردازیم به مشتقات مختلف:

🔺تَنَفُّس :نَفَس کشیدن،دَمیدن،برامدن مثال:وَالصُّبْحِ إِذاتَنَفَّسَ:قسم به صبح انگاه که بردمد.

🔺نَفْسْ:خود،ذات،شخص،بشر،جان،روح،روان،باطن،قلب ودل>>>جمع ِ ان میشود:أَنْفُس ونُفوس مثال:أَتَأْمُروُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ:ایامردم رابه نیکی دعوت میکنیدوخودتان رافراموش می کنید مثال:وَتُخْفی فی نَفْسِکَ مَااللَّهُ مُبْدیهِ:ودردلِ خود،چیزی راپنهان میکردی که خداوندانرااشکارمیکند. مثال:إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ:نفسِ(سرکش)بسیاربه بدیهاامرمیکند. مثال:وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ ماکَسَبَتْ:وبه هرکس(پاداش) انچه انجام داده بطورکامل داده میشود مثال:خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَٰحِدَةٍ:اوشماراازیک بشر (آدم)افرید. مثال:اَللّهُ یَتَوَفّی الْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِها:خداوند،ارواح رابه هنگام مرگ ،قبض میکند. مثال:وَیُحَذِّرُکُمُ الّٰلهُ نَفْسَهُ:خداشمارااز(نافرمانی )خودش برحذرمیدارد مثال:وَشَهِدُواعَلیٰ اَنْفُسِهِمْ:وبرعلیه خودشان گواهی میدهند. مثال:اَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوافٖی اَنْفُسِهِمْ :ایاانان باخودشان فکرنکردند

🔺تَنافُس:مسابقه یارقابتِ بین دو نفْسْ

🔺مُتَنافِسْ:مسابقه دهنده مثال:وَفِی ذَلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنَافِسون:ودررسیدن به ان،مسابقه دهندگان،بایدمسابقه دهند.

تبصره:

ریشه "نَفَثَ" نیز،به لحاظ ظاهرومعنامشابهت باریشه نَفَسَ داشته به معنای دمیدن میباشدولی بیشتر،جنبه منفی ان مدّنظربوده ودرقران،به عنوان دمیدن درجادوبکاررفته است.

🔺نَفَثَ:دمیدن،فوت کردن،القاکردن

🔺نَفّاثَة:بسیاردمنده>>>جمعِ ان میشود:نَفّاثات:دمندگان مثال:وَمِنْ.شَرِّالنَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدْ:وازشرِ دمندگان درگره ها(منظوردمیدن ساحران دروسایل جادوست)

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط