کلیدواژه:هومِر
کلیدواژه:نشاط
كليدواژه:شفاهی
کلیدواژه:مکیال
کلیدواژه:حاوی
کلیدواژه:رقیب
کلیدواژه:معما
کلیدواژه:تَحَصُّن