کلیدواژه:زاغ

کلیدواژه:زاغ

کلیدواژه:زاغ

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه زَیَغَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                                   زاغ 
اصل معنای این ریشه، مِیل  وانحراف بوده ودرقران منظورازان ،انحراف ازحق میباشدو اِزاغه(مصدرازباب افعال)به معنای منحرف کردن میباشد.
زَیْغ،اسم مصدربه معنای انحراف وزائغ،اسم فاعلی به معنای منحرف میباشد که جمع ان میشود:زاغَة
زاغ،نیزاسم مصدربوده به معنای میل،میباشد.
زاغ، همچنین نام پرنده ای ازخانواده کلاغهاست که ازکلاغ کوچکتربوده و دم درازی دارد،رنگ پروبال ان، سیاه وسفیدباجلای ابی،سبزوارغوانی است.این پرنده گاهی به شیوه مضحکی روی زمین راه میرودباگامهای بلندوخرامان ومحتاطانه ومایل به چپ وراست،وقتی هم هیجان زده میشودبه پهلوروی زمین می جهد.این شیوه راه رفتن کلاغ ضرب المثل شده تحت عنوانِ"کلاغ خواست راه رفتن کبک رایادبگیرد راه رفتن خودش راهم فراموش کرد"
زاغ،به رنگ ازرق وکبودنیزگفته میشودوفردچشم زاغ ،به فردی که رنگ چشمانش ابی یاسبزهست،گفته میشود(به رنگ بالهای این پرنده)
زاغ،به معنای شب نیزمیباشد(همچون رنگ سیاه کلاغ)

وحالامیپردازیم به مشتقات مختلف این ریشه:
🔺زیْغْ:انحراف
مثال:فَأَمَّاالَّذینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ:اماکسانیکه دردلهای انهاانحراف هست ،ازانچه متشابه است پیروی میکنند(به سراغ ایات متشابه میروند)
🔺زاغَ:منحرف شدن
مثال:مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغَیٰ:چشم،خطانکردوازحد،درنگذشت
مثال:وَإِذْزاغَتِ الْأَبْصَارُ:وانگاه که چشمهامنحرف وخیره شد.
مثال:مِنْ بَعْدِ مَاکَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ:بعدازانکه نزدیک بوددلهای عده ای ازانهاازحق منحرف شود. 
مثال:رَبَّنالاتُزِغْ قُلُوبَنابَعْدَإِذْ هَدَیْتَنا:پروردگارادلهای مارابه باطل مِیل نده بعدازانکه ماراهدایت کردی.
🔺أزاغَ:منحرف کردن
مثال:فَلَمَّازَاغُواأَزَاغَ الّلَهُ قُلُوبَهُمْ:پس چون منحرف شدند،خداونددلهایشان رامنحرف ساخت.

⚠️تبصره:
امروزمیخواهیم راجع به ریشه صَغَوَ نیز صحبت کنیم که به لحاظ معنایی شباهت باریشه زَیَغَ داشته وکلیدواژه ماعبارتست از:
                                   صاغ

اصل معنای این ریشه،تمایل یامِیل کردن میباشدکه اگرمیل  به سمت باطل باشد،انحراف نامیده میشود.
صاغٍ،اسم فاعلی این ریشه بوده به معنای متمایل،گراینده،متوجه وشنونده میباشد.
وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺صغیٰ:میل کردن،متمایل شدن
مثال:وَلِتَصْغَیٰ إِلَیْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِینَ لَایُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ:تادلهای کسانی که به قیامت ایمان ندارندبه انهامتمایل گردد.
مثال:إِنْ تَتُوبَاإِلَی الّلهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمَا:شما(دوزن) اگربه سوی خداتوبه کنید(برایتان بهتر است)چراکه دلهایتان(ازحق) منحرف شده است.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط