کلیدواژه:وقار

کلیدواژه:وقار

کلیدواژه:وقار

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه وَقَرَ ومشتقات آن صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: وقار این ریشه،دراصل به معنای سنگینی،عظمت وبزرگیست. انسان باوقارکسیست که حرکات جلف وسبک ازاوسرنمیزندوسنگین وباابهت است. این ریشه درقران ،دردرموردگوش نیز بکاررفته است که به معنای سنگینی گوش وکنایه ازنشنیدن حرف حق است. ونیزدرموردابر،که به معنای ابرگرانبارمیباشد. وحالامیپردازیم به مشتقات مختلف این ریشه:

🔺وَقْرْ:سنگینی مثال:فی آذانِهِمْ وَقْرٌ:درگوشهایشان،سنگینی است

🔺وِقْرْ:بارسنگین مثال:فَالْحَٰمِلَٰتِ وِقْراً:ابرهای گرانبار

🔺وَقار:عظمت وبزرگی مثال:مالَکُمْ لاتَرْجونَ لِله وَقاراً چراشمابرای خداعظمت ،قائل نیستید

🔺وَقَّرَ:(تَوقیر):محترم شمردن،بزرگ داشتن مثال:وَتُوَقِّروهُ:اورابزرگ بدارید

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط