کلیدواژه: رقیه

کلیدواژه: رقیه

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه رَقَیَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: رقیّه معنای اصلی این ریشه،بالارفتن یابه مقام بالاتررسیدن میباشد که مصدرآن ميشود:رَقْیْ ،و واژه های ارتقاء وترقّی ازاين دسته میباشند. این ریشه به معنای دعانیزمیباشدچون دعاهم به سوی آسمان،بالامیرودو مصدرآن میشود:رَقْیْ ورُقْیَه. رُقْیَه،یارُقْيِه،به معنای دعا،تعویذ،وِردوافسون است.دعایی که ازبلاهامحافظت میکندوباعث شفای بیمارمیشود. رقْیه ى شرعیه،پناه بردن به خداوندبه وسیله دعاوایات قرآن است. راق،اسم فاعلی بوده به معناى كسى است كه رُقيه میخواندوبیمارراشفامیدهد. رقيه خوانی يك هنربوده كه درزمان پیامبروقبل ازان وجودداشته است. اسم رُقَيَّه يارُقَيِّه،نيزازاين ريشه بوده ومُصغّررُقْيَه ميباشدبه معناى ترقی وبالارفتن(درپیشگاه خدا)،دعايا افسون، تعویذ. رقیه،نام یکی ازچهاردخترپیامبراکرم صلی الله علیه واله وسلم ونیزدخترامام حسین علیه السلام میباشد. ترقوه نیزازاین ریشه بوده به معنای استخوانهای دوطرف ریشه گردن میباشدکه گلورادربرگرفته اند ووجه تسمیه ان،اینست که درهنگام مرگ،نفس وجان به سوی آنها بالامیرودوبه اصطلاح،جان به گلوگاه میرسد. وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️رَقَیَ:بالارفتن (فعل)

🔺️رُقِىّْ:بالارفتن،ترفیع(اسم) مثال:أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِى السَّمَاءِوَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ:یابراى توخانه اى اززروزیورباشديادر آسمان بالاروی وبه بالارفتن تو هرگز ایمان نمی آوریم.

🔺️إرتقاء:بالارفتن(مصدر) مثال:فَلْيَرْتَقُوافِى الاسباب:پس به هرسبب که میتوانند(براسمان)بالاروند.

🔺️راقٍ:بالابرنده،کسی که رُقْیه میخواند(شفادهنده،نجات دهنده)،هرچیزی که باعث نجات بیمارازمرگ است مثال:وَقِيلَ مَنْ راقٍ:وگفته شودکیست نجات دهنده(کیست كسى كه رُقْيه ميخواندتابیماررانجات دهد)

🔺️تَرْقُوَة:استخوان ترقوه،گلوگاه،جمع ان ميشود>>>تَراقِى مثال:كَلَّاإذَابَلَغَتِ التَّرَاقِىَ:چنین نیست آنگاه که (جانشان) به گلوگاه رسد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط