کلیدواژه:رُفت و روب

کلیدواژه:رُفت و روب

کلیدواژه:رُفت و روب

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه رَفَتَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                         رُفت وروب
                           
رَفَتَ ،به معنای انفصال وازهم گسستن میباشدکه شامل هرنوع انفصالی اعم ازشکستن، خردکردن وریزکردن ،بریدن ویاپوسیده شدن میشود.
رُفات نیزکه اسم ِاین ریشه میباشد،محصول ِخردشدن بوده  به خرده ریزیاشکسته هرچیزی گفته میشود.
محصول نهایی میتوانددراثرکثرت کوبیدن،ساییده شده ومثل غبارپراکنده شود.
درقران منظورازاین واژه، استخوانِ پوسیده وخاک شده است. 
این ریشه به معنای انفصال ازخدمت یااخراج وبرکناری ازکار( بیرون کردن) نیز بکاررفته است.
برای به خاطرسپردن بهتراین ریشه ازاصطلاح" رُفت وروب" استفاده کرده ایم که واژه رُفت،اگرچه بارَفَتَ،هم ریشه نمیباشد ولی شباهت ظاهری ومعنایی باان دارد.
رُفت وروب،به روبیدن وبیرون بردن خرده ریزگفته میشود ورُفتْگربه معنای اشغال روب، یاکسی که خرده ریزهاراخارج میکند،ورُفات،به معنای اشغال یادورریختنی میباشد(مصدر رَفتن به معنای بیرون رفتن ورُفْتَن به معنای بیرون بردن میباشد)

 وحالامی پردازیم به مثال قرانی این ریشه:
🔺رفَتَ:شکستن وکوبیدن
🔺رفات:پوسیده ودرهم شکسته ،ازهم گسسته،خاک
مثال:وَقالواءَإِذاکُنّاعِظاماً وَرُفاتاًأَئِنّالَمَبعُوثوُنَ خَلْقاًجَدیداً:ایاهنگامیکه مااستخوان شدیم وپوسیده شدیم باافرینش تازه ای برانگیخته خواهیم شد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط