کلیدواژه:رهوار

کلیدواژه:رهوار

کلیدواژه:رهوار

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه رَهَوَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: رهوار معنای اصلی این ریشه،راهِ گشوده وباز میباشد که عبور ازان به سهولت وارامی صورت پذیرد. به گشادگی دوپانیز،رَهْو،گفته میشود. اصطلاح راه امدن باکسی،یعنی به نرمی ومدارا بااورفتارکردن. بنابراین،یکی دیگرازمعانی این ریشه،نرمی وارامی میباشد. برای بخاطرسپردن این ریشه،ازکلمه ی رَهْوار،استفاده کرده ایم که مشابهت بااین ریشه دارد. رهواریاراهوار،به اسبی که فراخْ گام، بوده و وسوارراسریع وراحت به مقصدبرساند،گفته میشود. به چنین اسبی،خوش راه وراه گسترنیزگفته میشودچون ازویژگیهای یک راه وسیع وهموارتبعیت میکند. چنانچه مولانامی فرماید: سوارِعشق شو، وَز ره ،میندیش که اسبِ عشق بس رهوارباشد درقران این ریشه،درداستان حضرت موسی وبنی اسرائیل بکاررفته است،انجاکه فرعون ولشکریانش درتعقیب انهابه دریامیرسندوبه اذن الهی، دریا، شکافته شده وراهی دران پدیدارمیشودوبعدازانکه حضرت موسی وپیروانش ازان عبورکردندخداوندبه موسی علیه السلام فرمان میدهدکه دریارابه همان صورت شکافته ،پشت سربگذاردوبارسیدن قوم فرعون،ابهای دریابه هم امده وفرعونیان غرق می شوند. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺رَهْوْ:گشوده وباز،راه وسیع وپهناور ،ارام

مثال:وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَهْواًاِنَّهُمْ جُنْدٌمُغْرَقُونَ:ودریاراباراهی بازگشوده( فراخ وراهرو) پشت سربگذارکه انهاغرق شدگانند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط