کلیدواژه:رقیب

کلیدواژه:رقیب

کلیدواژه:رقیب

به نام خدا

سلام

امروزميخواهيم راجع به ريشه رَقَبَ صحبت كنيم وكليدواژه ماعبارتست از: رقیب اصل معنای این ریشه ،گردن میباشد وچون انسان ازطریق گردن (بالابردن گردن وسرک کشیدن)محیط پیرامون خویش رانظارت ومراقبت میکند، این ریشه به معنای دیده بانی،نگهبانی ،نظارت ،انتظار،مراعات ومحافظت نیزبکاررفته است‌. برج مراقبت ،نظارت وپایش ترافیک هوایی به منظورحفظ امنیت پروازمیباشد. واژه رَقَبَه،علاوه بر گردن ،به معنای برده نیزمیباشدچون برده ،قیدوزنجیربردگی برگردن داردوتوسط صاحب خودنگه داری ومحافظت می‌شود. واژه رقیب،نیز ازاين ریشه بوده به دوگونه معنامیشود: ۱-نظارت ومحافظت،که برنگه داری دلالت دارد(معنایی نزدیک به کاربردفارسی واژه مراقبت) ۲-انتظارکه برمترصّدچیزی بودن همراه باتفتیش یابدخواهی دلالت دارد(معنایی نزدیک به کاربردفارسی واژه رقابت) لازم به ذکر است که‌واژه رقیب درزبان عربی،بیشتربه معنای اول(مُراقب)ودرزبان فارسی،به معنای دوم(رقابت کننده)بکاررفته است. رقیب ،ازاسماء حسنای خداوندمیباشدچون خداوند،ناظروحافظ اعمال بندگان است. رقیب،نام فرشته مراقب انسان نیزمیباشد. توجه به این اسم خداوند،انسان رابه احوال مُراقبه میرساندکه هرلحظه خداراناظربراعمال خودمی بیند. وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️️️رَقَبَ:حفظ کردن،مراعات کردن مثال:لایَرْقُبُوافِیکُمْ إِلاًوَلاذِمَةً:مشركين درباره شما هيچ حق خوشاوندی وعهدوپیمانی رامراعات نمی‌کنند.

🔺️️️تَرَقُّبْ(باب تفعل ):انتظاركشيدن مثال:فَأَصْبَحَ فِى الْمَدِينَةِ خَائِفاًيَتَرَقَّبُ:موسى درشهرترسان شدودرانتظارحادثه بود .

🔺️️️اِرْتِقابْ(باب افتعال):انتظاركشيدن مثال:فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ:پس منتظرباش انهاهم منتظرند.

🔺️️️رَقَبَة:گردن،برده،جمع ان میشود>>>رِقاب مثال:فَکُّ رَقَبَةٍ:ازادكردن بنده اى مثال:فَإذَاَلَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوافَضَرْبُ الرِّقَابِ:پس هنگامیکه باکافران روبروشدیدگردنهایشان رابزنید.

🔺️️️رَقیب:مراقب،نگهبان،حافظ وضابط،منتظر مثال:وَکانَ اللهُ عَلَی کُلِّ شیءٍ رَقيباً:وخداوندبرهرچیزی مراقب ونگهبان است. مثال:مایَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلّالَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ:سخنی برزبان نياوردمگرانکه درهمان دم ،فرشته ای مراقب واماده(برای ضبط وحفظ ان) است.         مثال:وَارْتَقِبُوا اِنّی مَعَکُم ْرَقیبٌ:شماانتظاربكشيدمن هم منتظرميمانم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط