كليدواژه:نزاع

كليدواژه:نزاع

كليدواژه:نزاع

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه نَزَعَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: نزاع اصل معنای این ریشه،کَندن،جداکردن وبیرون کشیدن است. به اختلاف ومشاجره،نزاع میگویندچون طرفینِ درگیری، هرکدام میخواهدچیزی راازطرف مقابل کنده وجداکند. اصطلاح تنازعِ بقا،به كشمكش وستيزه دائمی بین موجودات زنده براى زنده ماندن گفته میشود. اصطلاح ِنَزْعْ نیز ،به حالت ِجان کندن،گفته میشود. انتزاع،به معنای جداکردن ،استخراج ،برداشت ودراوردن جزئی ازیک کل میباشد. اين ريشه درقران،دربیان ازجاکنده شدن انسانهادراثرطوفان بلا،گرفتن (كندن)حاکمیت از انسانهاتوسط خدا،کندن وخارج کردن لباسها،خارج کردن دست ازگریبان،جداکردن وخارج کردن شهیدازهرامتی،کندن کینه ازسینه ها،نزاع وکشمکش ونیزقاپیدن واززیردست هم کشیدن جامهای بهشتی توسط بهشتیان،بکاررفته است(بهشتیان به عنوان مزاح وبرای افزایش سرور،جامهای شراب راازدست یکدیگرمیکشندکه گویی منازعه میکنند) وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی اين ريشه:

🔺نَزَعَ:کندن یاجداکردن چیزی ازجایی ،بیرون کشیدن،خارج کردن مثال:وَنَزَعْنامافی صُدورِهِمْ مِنْ غِلٍّ:وهرچه کینه ودشمنی است ،ازسینه هایشان برمی کَنیم. مثال:تَنْزِعُ النّاسَ کَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ:مردم راازجایشان میکَنَدگویی تنه های نخلی بودندکه ریشه کن شده اند. مثال:تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ:ازهرکه بخواهی حکومت رابرمی کَنی(میگیری) مثال:یَنْزِعُ مِنْهُمالِباسَهُما:لباسشان راازتنشان بیرون می اورد. مثال:وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذاهِیَ بَیْضاءُ لِلنّاظِرین:دستش رابیرون اورد(ازگریبان خارج کرد)درحالیکه برای ناظران،سفیدوروشن بود. مثال:وَنَزَعْنامِنْ کُلِّ أُمَّةٍشَهیداً:وازهرامتی شاهدی جدامی کنیم.(بیرون می کشیم)

🔺نازَعَ:نزاع کردن مثال:فَلایُنٰازِعُنَّکَ فِی الْأَمْرِ:پس نبایددراین امرباتوبه نزاع برخیزند.

🔺تَنازَعَ:بایکدیگرنزاع کردن،کشمکش مثال:فَلاتَنازَعوافَتَفْشَلوا:بایکدیگرنزاع نکنیدکه سست میشوید. مثال:فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ:پس هرگاه درچیزی اختلاف کردید. مثال:یَتَنازَعونَ فیهاکَاْساً:جامهاراازدست یکدیگرمی کِشند.

🔺نَزّاعَة:سخت جداکننده،دراورنده مثال:نَزّاعَةً لِلشَّویٰ:دراورنده پوستِ

🔺نازِعات:برکنندگان،بیرون کِشندگان جداکنندگان(فرشتگانی که ارواح راازبدنهاجدامیکنند) مثال:وَالنّازِعاتِ غرْقاً:وقسم به فرشتگانی که به سختی وبااغراق(جانهارا)برمی کَنند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط