کلیدواژه:نشاط

کلیدواژه:نشاط

کلیدواژه:نشاط

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه نَشَطَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: نشاط این ریشه معنای وسیعی داشته وبطورکلی درموردهرحرکتی که باسهولت ورغبت انجام گیردگفته میشود مثل کَندن وخارج کردن چیزی به سادگی،بازکردن گره به اسانی ویابیرون کشیدن سطل اب ازیک چاهِ کم عمق به راحتی و بایک حرکت. فردبانشاط،کسی است که عقده های روحی او بازشده ، مشکلات براواسان بوده وخوشحال وسرزنده است. فردبانشاط،همچنین ،سبک وچالاک بوده وبه اصطلاح، راحت ازجاکنده میشود. درقران ،منظورازاین ریشه،کندنِ اسان روح مومن توسط فرشتگان است. وحالامیپردازیم به لغات مربوطه:

🔺نَشَطَ:کندن وبیرون کشیدن به اسانی

🔺ناشط،ناشطه:بانشاط،کسی که کارهارابه سهولت وبارغبت انجام می دهد.

🔺ناشِطات:جمعِ ناشطه ،کنایه ازفرشتگانی که به اسانی روح مومن راازبدن، جدامیکنند. مثال:وَالنَّٰشِطَٰتِ نَشْطاً:سوگندبه فرشتگانی که جانهای مومنان رابه اسانی وبانشاط می گیرند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط