کلیدواژه:مبادرت

کلیدواژه:مبادرت

کلیدواژه:مبادرت

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه بَدَرَصحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: مبادرت معنای این ریشه،عجله وسرعت وسبقت میباشد. مبادرت یعنی پیش دستی کردن ،اقدام به کار ی کردن وپیشی گرفتن. وچون کسی که پیشتازوپیشروهست کاررابه سرعت تمام میکنداین ریشه به معنای تمام وکمال نیزبه کاررفته است. به ماه شب چهارده (ماه تمام) نیز،بَدْر،میگویندکه بخاطرپیشی گرفتن ماه برغروب خورشید(دیده شدن ماه قبل ازغروب)ونیزپُروکامل بودن ان میباشد. به تمامِ هرچیزهم بدرگفته میشود. بدر،همچنین نام مکانی بین مکه ومدینه است که جنگ بدر دران اتفاق افتاد. به جوانِ تمام درجوانی، بادِرمیگویندیعنی سبقت گیرنده. به خرماومیوه رسیده نیزبادرمیگویند. به کیسه پراز پول،بَدْرَة گفته میشود. متبادرشدن چیزی به ذهن ،یعنی خطور ناگهانی وبی مقدمه چیزی به ذهن بدون اندیشیدن به ان، که نشاندهنده سرعت بالای ذهن است. این ریشه درقران ،درمورد پیش دستی کردن وشتاب کردن درگرفتن اموال یتیم پیش ازانکه به سن بلوغ برسدبکاررفته است. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺بِدار:پیشی گرفتن،شتافتن،عجله کردن

مثال:وَلاتَأکُلوهااِسرافاًوبِداراًاَنْ یَکْبَروا:پیش ازانکه بزرگ شونداموالشان رابااسراف وعجله نخورید.

🔺بَدر:نام محلی بین مکه ومدینه

مثال:وَلَقَدْنَصَرَکُمُ الّلهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ:وخداشمارادرجنگ بدریاری کردباانکه ضعیف بودید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط