کلیدواژه:مکیال

کلیدواژه:مکیال

کلیدواژه:مکیال

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه کَیَلَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: مِکْیال این ریشه،به معنای پیمانه کردن ،اندازه گرفتن وسنجیدن میباشد. کَیل،به معنای پیمانه بوده وبیشتربرای اندازه گیری غلات وحبوبات وموادغذایی بکارمیرودومقیاس اندازه گیری دراین روش،حجم میباشد. نوع دیگراندازه گیری ،سنجیدن وزن موادمیباشدکه ابزار اندازه گیری ان ،ترازومیباشد. بنابراین روش اندازه گیری مواد میتواند: ۱-کِیلی(پیمانه کردنی)۲-کیلویی(کشیدنی ياوزن كردنى) باشدکه مقياس اندازه گیری درروش اول،حجم ودرروش دوم،وزن میباشد. مِکْيال(بروزن مِفْعال)نيزازاين ريشه بوده اسم آلت ميباشدوبه معناى ابزارى است كه باان، كيل ياپیمانه میکنند. میزان یاترازو،نیزابزاری است که باان وزن می‌کنند. كتاب وزين "مِكيالُ المكارم"،که درموردفوايد دعابراى فرج میباشد،به معناى" معيارسنجش خوبيها"ميباشد. این کتاب،به سفارش حضرت قائم عليه السلام نوشته شده واسم ان رانيزخودحضرت تعيين نموده اند. وحالامیپردازیم به مشتقات مختلف اين ریشه:

🔺️کالَ:پیمانه کردن ودادن مثال:وَإذَاكَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِروُنَ:وچون برای دیگران پیمانه یاوزن میکنند،کم می‌گذارند.

🔺️اکتال:پیمانه کردن وگرفتن مثال:اَلَّذِينَ اإِذَااكْتَالوُاعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ:انان كه وقتى چیزی باپیمانه ازمردم میگیرند،بطورکامل دریافت می‌کنند. مثال:فَأَرْسِلْ مَعَنَاَأَخَانَانَكْتَلْ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ:پس برادرمان رابامابفرست تاسهمیه وپیمانه خودرا بگیریم وماحتما نگهبان اوخواهیم بود‌.

🔺️کَیْلْ:پیمانه،سهم،جیره،پیمانه کردن مثال:فَأَوْفِ لَنَاالْكَيْلَ:پیمانه ماراتمام وکامل بده.

🔺️مِکْیال:پیمانه،ابزارسنجش مثال: وَیَاقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ: و اى قوم من، پیمانه وترازو راعادلانه وتمام بدهید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط