کلیدواژه:مَوَدّت

کلیدواژه:مَوَدّت

کلیدواژه:مَوَدّت

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه وَدَدَصحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: مَوَدَّت معنای این ریشه،محبت ودوستی کردن میباشد. و منظورازان،محبتی است که درعمل،ظاهرشودمثل اُلفت، آمدوشدواحسان. درقران ،خداوند،خطاب به رسول خدافرموده اند:"بگو من برای رسالتم اجرومزدی نمیخواهم بجزمودّت نزدیکانم را" که منظورمحبّتی هست که درعمل هم بروزداشته باشد. گاهی این ریشه درمفهوم ومعنای ارزوکردن وخواستن بکاررفته است ،مثلامنظورازعبارت ِ"دوست دارم ....چنین شود"این است که: "ارزودارم یامیخواهم ....اینگونه شود" وَدّ،نام یکی ازبتهابوده است( که چون ان رادوست داشته اند اینگونه نامیده شده است) وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺وُدّ:دوستی،مودت مثال:سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا:به زودی خداوندِرحمان،محبت انان رادردلهامی افکند.

🔺وَدّ:نام بتی بوده است

🔺مَوَدَّة:محبت ودوستی مثال:وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً:وبین شمادوستی ومهربانی قرارداد.

🔺وَدود:دوستدار(ازنامهای پروردگار) مثال:إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ:بدرستیکه پروردگارم،مهربان ودوستداربندگان است.

🔺وَدَّ:دوست داشتن،ارزوکردن،خواستن مثال:وَدُّوامَاعَنِتُّمْ:دوست دارندشمادررنج وزحمت باشید. مثال:یَوَدُّأَحَدُهُمْ لَوْیُعَمَّرُأَلْفَ سَنَةٍ:هریک ازانهاارزوداردهزارسال عمرکند.

🔺وادَّ:دوستی کردن مثال:لَاتَجِدُقَوْمًایُؤمِنُونَ بِالّلهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِیُوَادُّونَ مَنْ حَادَّالّلَهَ وَرَسُولَهُ:هیچ قومی راکه ایمان به خداوروزرستاخیزدارندنمی یابی که بادشمنان خداوپیامبرش دوستی کنند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط