کلیدواژه:لفافه

کلیدواژه:لفافه

کلیدواژه:لفافه

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه لَفَفَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                              لَفّافه
اصل معنای این ریشه،پیچیدن وجمع کردن است.
لفّافه، یعنی پیچیدنی، یاانچه روی چیزی بپیچند،یاچیزی رادران بپیچند،مثل پوشش،ملحفه،کفن.
معنای دیگراین ریشه،پوشاندن میباشدچراکه پیچیدن چیزی ،باعث پنهان شدن ان هم میشود. 
اصطلاحِ" درلفافه سخن گفتن" ،کنایه ازسربسته وغیرصریح سخن گفتن میباشد.
اصطلاح" لَفّ ونَشر"نیزبه معنای پیچیدن وپراکندن میباشدومنظورازان درادبیات،اوردن یک یاچند کلمه دریک بخش (لف)و توضیح انها دربخش دوم(نشر)میباشد.

وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺لفّ،لِفّ:پیچیده،جمع ان میشود>>>اَلْفاف:درهم پیچیده ها
مثال:وَجَنّاتٍ أَلْفَافاً:وباغهای (بادرختان) در هم پیچیده
🔺لفیف:اجتماع مردمی که ازقبیله های گوناگون باشند.
مثال:فَإِذَاجَاءَوَعْدُ الْاَخِرَةٍ جِئْنَابِکُمْ لَفِیفاً:چون وعده اخرت فرارسد،همه شمارادسته جمعی می اوریم.
🔺الْتِفاف:(باب افتعال)درهم پیچیدن
مثال:وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ:وساق درساق بپیچد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط