کلیدواژه:خسوف

کلیدواژه:خسوف

کلیدواژه:خسوف

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه خَسَفَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: خسوف اصل معنای این ریشه،فرورفتن میباشد،مثل فرورفتن چشم درحدقه (گودافتادن )،فرورفتن ماه درپشت سایه زمین (خسوف)،فرورفتن چیزی به زیرِزمین (قارون به همراه گنجهایش ) و..... فرورفتن میتواند باعث پوشیده شدن نسبی یاکامل یک شی ء ویاناپدیدشدن ان شودمثل فرورفتن خورشیددرافق درهنگام غروب ویافرورفتن ماه درپشت سایه زمین درهنگام خسوف ،که منجربه ماه گرفتگی(ناقص یاکامل) میشوویافرورفتن قارون درزمین که درقران به ان اشاره شده است. فعل این ریشه،خَسَفَ میباشدکه لازم بوده به معنای فرورفتن میباشدو باافزودن حرفِ "ب" به اخرِان، متعدی شده معنای فروبردن راپیدامیکند. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺خَسَف:فرورفتن، درتاریکی فرورفتن(گرفتن ماه) مثال:وَخَسَفَ الْقَمَرُ:وماه بگیرد(تاریک شود)

🔺خَسَفَ بِ:فروبردن مثال:لَوْلَاأَنْ مَنَّ الّلهُ عَلَیْنَالَخَسَفَ بِنَا:اگرخدابرمامنّت ننهاده بود،مارادرزمین فرومیبرد. مثال:وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَابِهِ الْأَرْضَ:وازانها،برخی رادرزمین فروبردیم. مثال:فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ:پس ما،او(قارون)وخانه اش رادرزمین فروبردیم. مثال:اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ یَخْسِفَ بِکُمْ جانِبَ الْبَرِّ:ایادرامانیدازاینکه شمارادرزمین خشک فروبرد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط