کلیدواژه:خَلَاء

کلیدواژه:خَلَاء

کلیدواژه:خَلَاء

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه خَلَوَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                                   خَلَاء   
اصل معنای این ریشه،خالی بودن هست.
خلوت،به معنای خالی شدن ازاغیار،وخَلَاء به معنای خالی وتهی ازهرچیزمیباشد.
این ریشه برای زمان نیزبکاررفته است وخالی شدنِ زمان،به معنای سپری شدن یاگذشت زمان میباشد.
تخلّی(ازباب تفعل) به معنای خالی شدن،وتخلیه(ازباب تفعیل) به معنای خالی کردن میباشد.
وحالامیپردازیم به مشتقات مختلف:

🔺خلاٰ:خالی شدن،خلوت کردن،سپری شدن زمان
مثال:وَإِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلّاخَلافیهانَذیرٌ:وهیچ امتی نیست مگرانکه دران انذارکننده ای گذشته است.
مثال:تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَاکَسَبَتْ وَلَکُمْ مَاکَسَبْتُمْ:انهاامتی بودندکه درگذشتند،دست اوردانهامربوط به خودشان ودستاوردشمانیزمربوط به خودتان است.
مثال:یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أََبیکُمْ:تاتوجه پدرخالی (وخالص)شودبرای شما(توجه پدرفقط به شماباشد)
🔺خلاإِلیٰ:خلوت کردن با
مثال:وَإ ِذاخَلابَعْضُهُمْ اِلیٰ بَعضٍ:وهنگامیکه بایکدیگرخلوت میکنند.
🔺تخلیه:خالی کردن،رهاکردن،دست کشیدن
مثال:فَإِنْ تَابُواوَأَقَامُواالصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْالزَّکَوٰةَفَخَلّواسَبیلَهُمْ:هرگاه توبه کنندونمازبرپادارندوزکات بدهندانهارارهاسازید(تنهابگذارید)
🔺تخَلّی:خالی شدن
مثال:وَأَلْقَتْ مَافِیهَاوَتَخَلَّتْ:وانچه دردرون داردبیرون افکنده وخالی شود
🔺خالی:تهی،گذشته،سپری شده ،مونث ان میشود:خالِیَة
مثال: کُلُواوَاشْرَبُواهَنیئاًدبِماأَسْلَفْتُمْ فِی الْاَیّامِ الْخالِیَةِ:بخوریدوبیاشامید،گوارایتان باد،به سبب اعمالی که درایام گذشته انجام دادید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط