کلیدواژه:خَنّاس

کلیدواژه:خَنّاس

کلیدواژه:خَنّاس

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه خَنَسَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: خَنّاس اصل معنای این ریشه،واپس رفتن وپنهان شدن میباشد وبه پنهان شدن بعدازاشکارشدن هم اطلاق میشود. این ریشه درقران دردوموردبکاررفته است: اول درموردحرکت بعضی ستارگان که به نظرمیرسدمدتی سیرمی کنند،بعدکمی برمی گردندودوباره به سیرخودادامه میدهندودرمسیرخودگاهی اشکاروگاه پنهان می شوند. ودوم درموردشیطان که مرتب باوسوسه وفراموش کردنِ یادخداجلوامده و اشکارمیشودوبایادکردن خدا،به عقب بازگشته وخودرامخفی میکند. وحالامیپردازیم به مشتقات این ریشه:

🔺خانِس:مخفی،پنهان شونده،بازگشت کننده>>>جمعِ ان میشود:خُنَّس مثال:فَلاٵُقْسِمُ.بِالْخُنَّسْ:سوگندبه ستارگان بازگشت کننده

🔺خَنّاس:بسیارپنهان کار،ان چیز که مرتب اشکاروپنهان می شود،شیطان مثال:مِنْ شَرِّالْوَسْواسِ الْخَنّاس:ازشر وسوسه گرپنهان کار

🔷تبصره:

     ریشه کَنَسَ هم مثل خَنَسَ به معنای مخفی شدن وپوشاندن بوده ودرقران باهم بکاررفته اند. این ریشه به پنهان شدن آهودرلانه خودنیزگفته میشودوکِناس،یعنی لانه اهو. معنای دیگراین ریشه،جاروکردن میباشدوکَنّاس یعنی جاروکش ومِکْنَسَه یعنی جارو یادستگاه جاروکشی که چیزهای اطراف رابه خودجمع کرده ومی بلعد. کَنیس هم به معنای توبره میباشد. کِنِس،به معنای فردبسیارخسیس نیز،ازاین ریشه هست چون ازشدت خساست ، اموال خودراجمع کرده وازدیگران پوشیده میدارد. واژه کنیسه که به عبادتگاه یهودیان گفته میشودنیزازاین ریشه بوده که در زبان عِبری به معنای مَجْمع میباشد. ازمعانی کمتررایجِ کنیسه، که درزبان عربی استفاده میشود،سایبان یاپوششی هست که بر بالای سواریامسافرمی کشندتااورابپوشانند. درمورداین ریشه درقران،دونظرمطرح میباشد:

        ۱-درنظراول که قدیمی ترومعمول ترمیباشد منظورازاین ریشه ،ستارگانی هستندکه حرکت میکنندوگاهی ازدیده هاپنهان میشوند.

       ۲-درنظردوم که جدیدتربوده وکمترمطرح شده، منظورازکُنَّس ،سیاه چاله هایی هستندکه نیروی گرانشی (جاذبه )بسیارزیادی دارندکه حتی نورنیزنمیتواندازمیدان جاذبه انهافرارکندوبه درون انهاکشیده می شودوچون نورازانهاخارج نمیشود قابل مشاهده نبوده وپنهان هستندولی مثل یک جاروبرقیِ نامرئیِ کیهانی ،همه چیزرابه درون خودبلعیده وناپدیدمیسازند.(سیاه چاله هادرجریان فروپاشی یامرگ ستاره های بزرگ دریک انفجارابرنواختری درپایان چرخه زندگیشان به وجودمی ایندوبه دلیل تجمع جرم بسیارزیاددرحجمی بسیارکم،میدان گرانشی بسیارقوی دارند) جَوار،درایه مربوطه ،یعنی انچه که باسرعت زیادی درحال حرکت است وچون سیاه چاله هانیزباسرعت بسیاربالایی حرکت میکنند ایه میتواندمربوط به سیاهچاله هاباشد. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺کانِس،کانِسَة:پنهان شونده>>>جمعِ ان میشود:کُنَّس مثال:الْجَوَارِالْکُنَّسِ: ستارگانی که حرکت میکنندوازدیده هاپنهان میشوند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط