کلیدواژه:کساء

کلیدواژه:کساء

کلیدواژه:کساء

به نام خدا

سلام

امروزميخواهيم راجع به ريشه كَسَوَصحبت كنيم وكليدواژه ماعبارتست از: کساء معناى اين ريشه،پوشاندن،روكش كردن و قراردادن چیزی روی چیزدیگرمیباشد. کِساء به معنای جامه،روکش،لباس فرم ونیز جامه ای است که روی جامه های دیگرپوشیده میشودمثل عباوقبا. کِسْوَت،نیزاسم ومصدربوده به معناى لباس وپوشیدن میباشد. ازانجاییکه،دربعضی از مشاغل وجايگاه ها،لباس(کِسوت) خاصی (لباس فرم)پوشیده میشود ازاين واژه برای بیان مقام ومرتبه وجایگاه نیز استفاده میشود. این واژه ابتدادرزورخانه هابکاررفت وچون پهلوانان ،به رسم درویشان،پهلوانی رابافتوت وجوانمردی درهم آمیخته بودنداصطلاحاگفته میشدجامه (کسوت)درویشی یاجامه فقربرتن کرده اند وبه پهلوانان قدیمی پیش کسوت گفته میشد. بعدهااین عبارت ،به هرکس که سابقه وتجربه بیشتری دریک کاریاحرفه داشت نیزگفته شدکه به معنای مقدم وپیشگام دران حرفه میباشد. اصطلاحِ خلع لباس یاخلع کسوت نیز،به معنای خارج کردن کسی ازیک مقام وجایگاه خاص میباشد. كَسا،به معناى بلندى مرتبت ومنزلت وكِسابه معناى جامه وعبا ميباشد. حدیث شریف کِسا،حدیثی دربیان مقام ومنزلت اهل بیت علیهم السلام میباشد. پیامبراکرم درهنگام نزول آیه تطهیر،خودوخاندانش رادرزیرعبایی جمع کرد که شامل خودپیامبر،حضرت فاطمه،امام على،امام حسن وامام حسین عليهم السلام بودندو به پنج تن آل عبامعروفند. وپیامبرفرمودند:خدایااینان اهل بیت من هستندهرگونه پلیدی راازایشان دورکن وبطورکامل پاکشان کن. انگاه جبرئیل امین نازل شدوایه تطهیررافرودآورد(جبرئيل نیزبااجازه خداو پیامبرداخل عباگردیدوششمین انهابود) وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️️کَسَا(فعل):لباس پوشاندن مثال:فَکَسَوْنَااْلعِظامَ لَحْماً:پس استخوانهاراگوشت پوشاندیم. مثال:وَارْزُقُوهُمْ فِيهَاوَاكْسُوهُمْ :وازآن ،به آنهاطعام دهيدولباس بپوشانید.

🔺️️کِسْوَت:جامه،پوشش،پوشیدن لباس مثال:وَعَلَی الْمَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ:وخوراک وپوشاک مادران شیرده به وجهی نیکوبرعهده صاحب فرزند(پدر)است‌ مثال:أَوْكِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُرَقَبَةٍ:یابرانهاجامه پوشانده و یایک بنده راازادکنید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط