کلیدواژه:کور

کلیدواژه:کور

کلیدواژه:کور

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه کَوَرَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: کور اصل معنای این ریشه،پیچیدن وجمع شدن هست. کوره ،باتوجه به شکل مدوّرِ آن ،اینگونه نامگذاری شده است. کوره راه ،به معنای راهِ پرپیچ وخم وگرهِ کور،به معنای گرهِ پیچیده هست. کوران ،به معنای جریان هوانیزیاداوراین ریشه است چون جریان هوانیزعمومادورانی بوده وبرای توصیف حرکت ان ازکلمه پیچیدن باداستفاده میشود. این ریشه با دومفهوم درقران بکاررفته است: ۱- پیچیدن:کنایه از گردش زمین وایجاد شب وروز ۲-درهم پیچیدن: کنایه از درخودپیچیدن وخاموش شدن خورشید درتوضیح مورداول بایدگفت که باتوجه به حرکت وضعی زمین وقرارگرفتن نیمی ازان درمقابل خورشید، ازدیدِفضایی، چنین به نظرمیرسد که پیوسته دَوایرِ تیره وروشن( که همان شب وروزهستند) ،به دوریکدیگروزمین پیچیده شده وبه نوبت جای خودرابه دیگری میدهندکه این امرباعث توالی شب وروزو تداوم حیات برروی زمین میشود. وامادرتوضیح مورددوم که مربوط به سرنوشت نهایی خورشیددرقیامت است بایدگفت که خورشیددرانتهای عمرخودباحرکت مارپیچی درون خودکه منجربه جابجاشدن مرکزان به پوسته وبرعکس میشود ،موجبات جمع شدن ونابودی خودرافراهم میسازدواین درهم پیچیدن، با خاموشیِ ونابودی ان همراهست.بنابراین معناو مفهوم دیگردرهم پیچیدن خورشید، تاریک شدن ان هست. این مفهوم ِخاموشی ،یاداورِ واژه کوردرزبان فارسی است که برای چشمِ نابینابکارمیرودوچشم ،به اصطلاح کم نوروتاریک میشود.وجه تشابه خورشیدوچشم نیز،شکل کروی و وابستگیِ کارایی هردو،به نورمیباشد. ضرب المثل اجاق کور به معنی اجاقِ خاموش نیزازمفهوم دوم گرفته شده وکنایه از بچه دارنشدن میباشدچراکه درقدیم برای روشن کردن اجاق نیازبه هیزم بوده که توسط پسرخانواده ، اورده میشده وکسی که پسرنداشت اجاقش خاموش میماند. وحالامیپردازیم به ایات مربوطه :

🔺کَوَّرَ:پیچیدن ،درهم پیچیدن(ازمصدر تکویر)

مثال:یُکَوِّرُالَّیْلَ عَلَی النَّهَارِوَیُکَوِّرُالنَّهَارَعَلَی الَّیْلِ:شب رابرروزمیپیچدوروزرابرشب می پیچد.

مثال:إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ:انگاه که خورشیددرهم پیچیده شود(تاریک شود)

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط