کلیدواژه:حاوی

کلیدواژه:حاوی

کلیدواژه:حاوی

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه حَوَیَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: حاوی اصل معنای این ریشه،گردآوری کردن ،جمع کردن ودربرگرفتن میباشد. حاوی، اسم فاعلی بوده به معنای جمع کننده و دربرگیرنده ومحتوا، صفت مفعولی ازباب افتعال بوده به معنای جمع شده وگرداوری شده میباشد. به عنوان مثال،کتاب،حاوی بوده ونوشته های داخل کتاب،محتوای آن هستند. این ریشه به چنبره زدن ودورخودحلقه زدن نیزگفته میشودمثل حلقه زدن مار،چون برای جمع کردن چیزی مخصوصااگردرازباشد ان راحلقه می کنیم ودورخودش می پیچیم(به اصطلاح گردمیکنیم) حَویّه به حلقه های مارپیچ که درکنارهم جمع ومنقبض شده اندگفته میشود. وچون روده ها نیز درشکم جمع شده وگردشده اند به ان حَویّة یاحاویة گفته میشود. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺️حَوِیَّة،حاویة:مارپیچ،محتویات شکم، روده ها،امعاواحشا>>>جمع ان میشود>>>حَوایا مثال:إلَّامَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَاأَوِالْحَوَایا أَوْ مَااخْتَلَطَ بِعَظْمٍ:جزانچه برپشت انهایابرروده هایاامیخته بااستخوان باشد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط