کلیدواژه:عزرائیل

کلیدواژه:عزرائیل

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَزَرَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: عزرائیل؛ اصل معنى اين ريشه،يارى كردن همراه بااحترام وتعظيم میباشد. اين ريشه رامى توانيم بطورفرضى ،تركيبى ازدوريشه(عِزّ+اَزْرْ)درنظربگيريم كه به معناى (عزیزداشتن+پشتیبانی) ميباشند. تعزيرات،نیزازاین ریشه بوده ،به نهادى گفته ميشود كه دران به منظوريارى كردن وادب کردنِ مجرم وجلوگيرى  ازارتكابِ جرائمِ بيشتر،مجازاتهايى برای اودرنظرگرفته ميشود. عُزَيْرْ  كه نامِ عربی يكى ازپيامبران الهيست ،نیزازاين ريشه ميباشدکه به معناى يارى وامدادهست وبه زبانِ عِبرى می شود: عِزْرا عِزرائيل نيزكه نامِ يكى ازفرشتگان مقرب الهيست تركيبى ازعِزرا+ئيل ميباشدكه ئيل،درزبان عِبرى به معناى خدامیباشدواین کلمه یعنی یارخدا. ازاين ريشه داريم:

🔺تَعْزیر:يارى کردن‌ همراه بااحترام مثال:لِتُؤْمِنُوابِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ:تابه خداوفرستاده اش ایمان اوریدواورایاری کنیدوبزرگش دارید. مثال:فَالَّذِینَ ءَامَنُوابِهِ وَعَزَّروهُ وَنَصَرُوهُ:پس کسانی که به اوایمان اوردندوحرمتش رانگه داشتندو ویاریش کردند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط