کلیدواژه:اطراف

کلیدواژه:اطراف

کلیدواژه:اطراف

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه طَرَفَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: اطراف معنای اصلی این ریشه ،جانب وکنارمیباشد. به پلک چشمها ،طَرْف ،گفته میشودچراکه دراطراف وگوشه چشم قرارگرفته اند. طَرف، به معنای چشم ونگاه کردن نیز امده است،چراکه نگاه کردن باحرکت پلکهاهمراهست. این کلمه ،هم اسم وهم مصدراست به معنای پلک وپلک زدن. "طَرْفه" ،نیزمصدربوده وبه معنای "یکبار پلک زدن"میباشد. مثل" ضربه" که مصدرازریشه ضَرَبَ بوده به معنای "یکبارزدن" میباشد. "طَرْفَةُ العَیْن "یعنی" یک پلک برهم زدن "که کنایه ازمدت زمان بسیارکوتاه میباشد. درقران ،عبارتی داریم تحت عنوان "برگشتن نگاه به سمت خود " منظورازاین عبارت ،توجه ونگاه کردن به چیزی وبعد،چشم برداشتن ازان وتوجه به خودمیباشدکه اگربافعل مثبت خبری بکاررودکنایه از مدت زمان کوتاه بوده(مثل اصطلاح "یک چشم برهم زدن" درزبان فارسی) واگر بافعل نفی بکاررودکنایه از ،خیره شدن وخشک شدن چشم برروی چیزی ،دراثرشدت اهمیت موضوع ویاترس ووحشت زیادمیباشدکه درقران درتوصیف احوال قیامت وهول وهراسهای ان بکاررفته است (مثل اصطلاح" چشم برنداشتن ازچیزی" درزبان فارسی) منظوراز"قاصراتُ الطَّرف "درقران: ۱-حوریان یاهمسران بهشتی هستندکه فقط به همسران خودتوجه داشته وبه جزان نگاه کوتاهی داشته وچیزی توجه انهاراجلب ونگاه انهاراخیره نمیسازد. ۲-باچشم نیمه بازوخمارکه جاذبه خاصی داردنگاه میکنند. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺طَرَفْ:جانب،کنار،گوشه وپاره ای ازچیزی>>>جمع ان میشود:اَطراف

مثال:وَأَقِمِ الصَّلٰوةَطَرَفِی النَّهاٰرِ:نمازرادردوطرف روز(صبح وعصر)بخوان

مثال:لِیَقْطَعَ طَرَفَاًمِنَ الَّذینَ کَفَرُوا:تاگوشه وکناری ازکفارراقطع کند.

مثال:أَوَلَمْ یَرَوْاأَنّانَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُهاٰمِنْ أَطْرافِها:ایاندیدندکه ماپیوسته به سراغ زمین می اییم وازاطراف وجوانب ان کم می کنیم(مراد،ازبین بردن قسمتی ازمردم روی زمین است)

🔺طَرْفْ:پلک چشم،گوشه چشم ،نگاه کردن

مثال:مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُءُوسِهِمْ لایَرْتَدُّإِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ:ان روزازشدت دلهره،گردن می کشندوسربالامی گیرندونگاهشان به سمت انهابرنمیگردد(پلک نمیزنند)

مثال:أَنَاآتیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ:من ان رانزدتومی اورم پیش ازانکه نگاهت به سوی تو برگردد.(پلک برهم بزنی)

مثال:وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عینٌ:درنزدبهشتیان،زنان کوتاه نگاه هست.

مثال:یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ:ازگوشه چشم نگاه میکنند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط