کلیدواژه:اراجیف

کلیدواژه:اراجیف

کلیدواژه:اراجیف

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه رَجَفَ صحبت کنیم و كليدواژه ماعبارتست از: اراجیف اصل معناى اين ريشه،لرزش يااضطراب هست. اضطراب نيزازریشه ضَرَبَ، به معناى زدن یاتپیدن میباشد،مثل ضربان قلب واضطراب، به لرزيدنِ دل يابيقرارى وناارامى گفته ميشود. اراجيف نيزاز ريشه رَجَفَ بوده و به سخنان بى پايه واساس يادروغ وشايعه كه باعث اضطراب وناراحتى ميشود،گفته ميشود. وحالاميپردازيم به مشتقات این ریشه:

🔺رَجَفَ:لرزيدن مثال:يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ:روزى كه زمين بلرزد

🔺راجِفَة:لرزنده،زلزله مثال:يَوْمَ تَرْجُفُ الّراجِفَة:روزى كه زلزله،همه چيزرابلرزاند.

🔺رَجْفَة:لرزه،زلزله مثال:فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَة:سرانجام،زمين لرزه انهارافراگرفت.

🔺مُرْجِفْ:اضطراب اور،افترازن،شايعه پراكن>>>جمعِ ان ميشودمُرْجِفون مثال:والْمُرْجِفونَ فِى الْمَدينَةِ:پخش كنندگان دروغ وشايعه درمدينه

 

درادامه،ازچهارریشه دیگرصحبت می کنیم که به لحاظ معناوظاهر،شباهت باریشه رَجَفَ داشته  عبارتنداز:رَجَجَ،وَجَفَ،وَجَلَ ،وَجَسَ

 

🔷تبصره یک:

     ریشه رَجَجَ، نیزشباهت باریشه رَجَفَ داشته به معنای تکان دادن چیزی باشدت،وجنبیدن به اضطراب ولرزش است ورَجّ،یعنی تکان ولرزش.

🔺رَجَّ:تکان دادن،تکان خوردن،لرزیدن مثال:إِذَارُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً:انگاه که زمین به شدت بلرزد.

🔷تبصره دو:

    ریشه وَجَفَ،به معنای حرکت کردن سریع باجوش وخروش است وازاین روبه تاختن اسب وشترنیز،ایجاف گفته میشود.معنای دیگراین ریشه،لرزیدن ،آشفتگی واضطراب شدیدمیباشد.

🔺ایجاف(ازباب افعال):به تاخت واداشتن اسب یاشتر مثال:فَمَاأَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلَارِکَابٍ:نه اسبی برای آن تاختیدونه شتری.

🔺واجفة:ترسان،مضطرب مثال:قُلُوبٌ یَوْمَئِذٍوَاجِفَةٌ:دلهایی دران روزمضطرب وترسانند.

🔷تبصره سه:

     ریشه وَجَلَ،به معنای ترسیدن وبه هول وهراس افتادن میباشد.

🔺وَجِلَ: ترسیدن مثال:إِنَّمَاالمُؤْمِنُونَ اِذاذُکِرَالّلهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ:اهل ایمان چنانندکه وقتی نام خدابرده شوددلهاشان هراسناک می گردد. مثال:قالُوا لاتَوْجَلْ اِنّانُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ عَلیمٍ:گفتندنترس ماتورابه پسردانایی مژده میدهیم.

🔺وَجِلْ،وَجِلَة:ترسان وهراسان مثال:قالَ إِنَّامِنْکُمْ وَجِلُونَ:گفت ماازشماترسانیم. مثال:وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ:وقلبهایشان ترسان است.

🔷تبصره چهار:

     ریشه وَجَسَ،به معنای صدای اهسته ونیزاحساس ترس ناشی ازشنیدن صدایاانچه دردل می افتد،میباشد.

🔺ایجاس:بیمناک شدن،وحشت کردن، احساس بدی کردن مثال:وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفةً:ازایشان احساس ترس کرد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط