کلیدواژه:عَبْقَر

کلیدواژه:عَبْقَر

کلیدواژه:عَبْقَر

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَبْقَرَصحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: عبقر اصل معنای این ریشه،شهریاسرزمین عجایب است. این واژه دراصل،به مکان مخصوص جن وپری گفته میشده که برای عموم ناشناخته بوده وبعدهابه هر دِه یاشهری که دارای ویژگی های نادروشگفت انگیزبوده گفته شدازجمله شهربابساطهای فاخرورنگارنگ،فرش های پرنقش ونگارو دیبای منقّش. وبه مروربه هرچیزعجیب ونادروکمیاب ونیزبه هرویژگی برتروشگفت انگیزنیز،عبقرگفته شد، ازجمله هوش ونبوغ فوق العاده،نیروی خلاقه ،ذوق واستعداد،قریحه شاعری ونویسندگی و... عبقری یعنی منسوب به عبقر. به هرمحصولی ازفرشهای نفیس و فاخر ،عبقری،گفته میشود. به شاعرونویسنده ،عبقریه گفته میشودچون دارای خلاقیت ونواوری هست. برای انکه این ریشه رابهتربه خاطربسپاریم میتوانیم ان رامرکب ازدوجزء فرضیِ :عَبْ(مخفف عجیب)+قَرْ(مخفف قریه)درنظربگیریم به معنی: سرزمین عجایب. این ریشه درقران، درتوصیف پشتیهایابالشهای بهشتی بکاررفته است که بافرشهای ابریشمین رنگارنگ تزیین شده اندو بیانگرانست که دربهشت تمام نعمتها،فوق العاده زیباوبی نظیرهستند. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺عَبْقَری: پرنقش ونگار،عجیب وشگفت انگیز مثال:مُتَّکِئیِنَ عَلَیٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍوَعَبْقَرِیٍ حِسَانٍ:وبهشتیان برپشتیهای سبزرنگ واراسته بافرشهای رنگارنگ بسیارزیبا تکیه میکنند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط