کلیدواژه:عبّاس

کلیدواژه:عبّاس

کلیدواژه:عبّاس

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَبَسَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:
   
                                عبّاس

معنای این ریشه،روترش کردن یااخم کردن وچهره درهم کشیدن است که ناشی ازناپسندداشتن چیزی دردرون  میباشد.ازمعانی دیگراین ریشه،خیره یاغضبناک نگاه کردن میباشد.
عَبوس،صفت بوده به معنای ترشروواخمو وعبّاس،صیغه مبالغه بوده به معنای بسیارچهره درهم کشیده میباشد.
به شیربیشه نیز،عباس گفته میشودچون غُرّان وخشمگین بوده وشیران دیگرازاومی گریزندواین کلمه مجازاً به انسان بسیارشجاع ودلیرنیزگفته میشود.
عباس،نام حضرت ابوالفضل علیه السلام میباشدچون دربرابرکافران عبوس وخشن بوده وهرجا،ناحقی می دیدغضبناک میشد ودرجنگ باکافران،غیورودلاوربود.امیرالمومنین هم باعلم برشجاعتهای اودراینده،این نام رابر ایشان نهاده بودند.
منظورازعبارتِ روزِعبوس،درقران،روزقیامت است که مردم چهره درهم می کشندو درواقع ،روزباصفتِ اهلِ ان، توصیف شده است.
وحالامیپردازیم به مثال های قرانی این ریشه:
🔺عبَسَ:روترش کردن واخم کردن
مثال:ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ:سپس روترش کردوچهره درهم کشید.
مثال:عَبَسَ وَتَوَلَّیٰ:چهره درهم کشیدوروی بگردانید.
مثال:اِنَّانَخَافُ مِنْ رَبِّنَایَوْماًعَبُوساًقَمْطَرِیراً:همانا ماازپروردگارمان ازروزیکه عبوس وسخت است می ترسیم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط