کلیدواژه:وفا

کلیدواژه:وفا

کلیدواژه:وفا

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه وَفَیَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                                وفا
اصل معنای این ریشه، تمام کردن وکامل کردن میباشد مثل وفای به عهدکه ادای کامل وبی کم وکاست پیمان میباشد.
مصدرایفاء نیز ازاین ریشه بوده وعبارت ایفای نقش،یعنی ادای کامل نقش.
وفات،نیزازاین ریشه بوده به معنای گرفتن تمام وکمال روح درهنگام مرگ یاخواب میباشد.مُتوفّیٰ به معنای وفات یافته ومُتوفّیٖ به معنای وفات کننده است.
مصدراستیفاء،نیزازاین ریشه بوده به معنای گرفتن کامل حق میباشد .مُستوفیٖ،نیز صفت فاعلی ان بوده به معنای  کسی است که حق خودراتمام وکمال می گیردودراصطلاح به دفتردار و امارگیرنده گفته میشود.
وحالامی پردازیم به مثال قرانی این ریشه:
🔺ایفاء:(ازباب افعال)وفاکردن،کامل کردن
مثال:وَأَوْفُوابِعَهْدِی أَوْفِ بِعَهْدِکُمْ:وبه پیمان من وفاکنیدتامن نیزبه پیمان شماوفاکنم.
مثال:فَأَوْفِ لَنَاالْکَیْلَ:پیمانه رابرای ماکامل کن
🔺توْفِیَة:(ازباب تفعیل)رساندن کامل حق به صاحبش،تمام وکمال دادن
مثال:فَوَفَّهُ حِسَابَهُ:حساب اورابطورکامل میدهد
مثال:وَأَمَّاالَّذِینَ آمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ فَیُوَفِّهِمْ أُجُورَهُمْ:
اماانانکه ایمان اورده واعمال شایسته انجام دادندخداپاداش انهارابطورکامل خواهدداد.
مثال:مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَاوَزِینَتَهَانُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا:کسانیکه زندگی دنیاوزیباییهای ان رابخواهندمادرهمین دنیانتیجه اعمالشان رابطورکامل میدهیم.
🔺توَفّیٖ:گرفتن تمام وکمال
مثال:اَلَّلهُ یَتَوَفَّی الأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا:خداوندنفْسها رادر هنگام مرگشان، به طورکامل میگیرد.
مثال:وَهُوَالَّذِی یَتَوَفَّکُمْ بِالَّیْلِ:اوست که( روح) شمارادرشب (به هنگام خواب)میگیرد.
مثال:وَتَوَفَّنَامَعَ الْأَبْرار:ومارادرزمره نیکان بمیران
🔺اسْتیفاء:طلب کردن وبدست اوردن تمام حق خویش
مثال:اَلَّذِینَ إِذَااکْتَالُواعَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ:انان که وقتی برای خودچیزی ازمردم باپیمانه میگیرند،بطورکامل میگیرند.
🔺موفٍ:وفاکننده،پرداخت کننده ،جمع ان میشود>>>مُوفُون
مثال:وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوا:ووفاداران به عهدخویش،انگاه که پیمان بندند.
🔺وافٍ،وافی :تمام،کامل
🔺أوْفَی: تمام تر،اتمّ(اسم تفضیلی)
مثال:ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَی:سپس جزای کامل ان رابه اومیدهند.
مثال:وَمَنْ أَوْفَیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ الّلهِ:وچه کسی درعهدخودازخداباوفاتراست.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط