کلیدواژه:سَحابی

کلیدواژه:سَحابی

کلیدواژه:سَحابی

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه سَحَبَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:
      
                                سحابی

اصل معنای این ریشه،کشیدن میباشد. 
به ابرهای اسمان هم،سحاب گفته میشودچون باحرکت باد دراسمان کشیده می شوند.
سحابی،یعنی منسوب به سحاب یاابری،ودرعلم نجوم ،به ابرعظیمی ازغبار،گازوپلاسمادرفضای میان ستاره ای گفته میشود.
سحابی، ازکهکشان کوچکتربوده ومیتوانددرکهکشان جاگرفته وجزئی ازان باشد. 
وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺سحَبَ:کشیدن
مثال:إِذِ الْأَغْلالُ فی أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ یُسْحَبُونَ:ان هنگام که برگردن هایشان غل وزنجیرقرارگرفته وکشیده می شوند.
مثال:یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِی النَّارِعَلَی وُجُوهِهِمْ ذُوقُوامَسَّ سَقَرَ:
روزیکه به رو دراتش کشیده شوند(به انهاگفته میشود) تماس (لهیب)اتش جهنم رابچشید.
🔺سحاب:اسم جمع، ابرها
مثال:وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّالسَّحابِ:درحالیکه مانندابردرحرکتند.
مثال:وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَ السَّحَابِ:وگردش بادهاوابرها

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط