کلیدواژه:رَتق وفَتق

کلیدواژه:رَتق وفَتق

کلیدواژه:رَتق وفَتق

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به دوریشه مقابل هم (رَتَقَ وفَتَقَ)صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                            رَتق وفَتق
این دوواژه معمولاباهم استعمال میشوندودرمقابل هم قراردارند.
رَتْق ،به معنای بستن ،وصله کردن ودوختن وبه هم پیوست کردن میباشد.
فَتْق،به معنای بازکردن،شکافتن وگشادگی میباشد.
این دوواژه درقران ،درتوصیف خلقت اسمانهاوزمین بکاررفته اندچراکه اسمانهاوزمین ابتدابسته ودرهم فرورفته بوده اندوسپس بوسیله فتق وبازشدن وایجادفواصلِ میانِ ذرات ،به این صورت درامده اند.
اصطلاحِ رتق وفتق امور،یعنی اداره امورباگره بستن وگره گشودن.
فتق یاهِرنی،یکی ازاصطلاحات پزشکی نیزمیباشدوبه معنای ایجادپارگی یاشکاف درجدارشکم و برجستگی وبیرون زدگی احشاء داخل شکم ،ازطریق ان میباشد.
وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:
🔺رتَقَ:بستن وبه هم چسباندن دوچیزجداازهم
🔺فتَقَ:شکافتن وجداکردن دوچیزمتصل به هم
مثال:أَوَلَمْ یَرَالَّذینَ کَفَرُواأَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَارَتْقاًفَفَتَقْنَاهُما:ایاکافران ندیدندکه اسمانهاوزمین به هم پیوسته بودندوماانهاراازیکدیگرجداکردیم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط