کلیدواژه:جبّار

کلیدواژه:جبّار

کلیدواژه:جبّار

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه جَبَرَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:
                                   جبّار
اصل معنای این ریشه،اصلاح چیزی با غلبه وقدرت است.
جبر،گاهی فقط دراصلاح بکارمیرودکه ازان، به جُبران تعبیرمیشودوگاهی فقط درقهروغلبه ونفوذاراده بکارمیرودکه ازان، به اِجبارتعبیرمیشود.
به شکسته بند،جابِرمیگویندچون ،استخوان شکسته راباقدرت جاانداخته واصلاح میکند. جَبیره،به پارچه ای که استخوان شکسته راباان می بندندگفته میشود.
معانی دیگرجابر، اجبارکننده وجبران کننده میباشد.
جَبّار،نیزصیغه مبالغه ازجبربوده،به معنای شکسته بند، بسیاراجبارکننده،بسیارجبران کننده وبسیاراصلاح کننده میباشد.
جباّر،ازاسمای خداوندبوده به معانی جبران کننده وصاحب قدرت ونفوذاست که بانفوذ اراده وکمال قدرت به اصلاح هرفسادی می پردازدوهم به معنای بسیارچیره وغالب وهم بسیارترمیم کننده وجبران کننده دلهای شکسته است.
این صفت وقتی درمورد غیرخدا بکاررودمذموم بوده به معنای شخص ستمکاروگردن کلفتی است که بااراده خودبرمردم مسلط گشته و انان رامجبورمیکندتامطابق دلخواه اورفتارنمایند. 
جبر،نام شاخه ای ازریاضیات نیزمیباشدبه معنای یکی سازی تکه های شکسته شده وشکسته بندی، ومثل ریسمانی است که تقریباتمام ریاضیات رایکپارچه میکند.
جَبَروت نیزازاین ریشه بوده به معنای قدرت وعظمت میباشد.
جِبریل یاجِبْرائیل یاجِبْرِئیل یاجَبْرَئیل،نیزازاین ریشه بوده که ازجبر+ایل تشکیل شده است که منظورازجبر،قوه یاقدرت میباشدوایل،به معنای خداهست پس جبرئیل میشودقوه خدا،چراکه جبرئیل، بزرگترین وقدرتمندترین فرشته الهی بوده ونقش مهمی درتدبیرامورهستی داردودرقران ازاوبه عنوان ذی قوه یاشدیدُالقُویٰ یادشده شده است.
وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺جبّار:غالب،متکبر،ازنامهای خداوندکه به غیراواطلاق نمیشودمگربه عنوان نکوهش و به معنای ظالم و زورگو،گردنکش وسرکش ،جمع ان میشود>>>جَبّارین
مثال:اَلْعَزِیزُالْجَبَّارُالْمُتَکَبَّرُ:اوخدای قاهر، غالب ومتکبراست.
مثال:وَخَابَ کُلُّ جَبَّارٍعَنِیدٍ:وهرستمکارلجوجی محروم ونومیدشد.
مثال:إِنَّ فِیهَاقَوْمًاجَبَّارِینَ:درانجاقومی ستمگرهستند.
مثال:وَإِذابَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارینَ:وهرگاه کسی راکیفرمیدهید(مجازات می کنید)همچون زورگویان کیفرمیدهید.
مثال:وَبَرّاً بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًاعَصِیًّا:ونسبت به پدرومادرش نیکوکاربودوزورگو ونافرمان نبود.
مثال:وَمَاأَنْتَ عَلَیْهِم بِجَبَّارٍ:وتوماموربه اجبارانها نیستی
مثال:قُلْ مَنْ کانَ عَدُوًّالِجِبْریلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلیٰ قَلْبِکَ بِإِذْنِ الّلهِ:بگوهرکس باجبرئیل دشمن است،اوبه فرمان خدا،قران رابه قلب تورسانید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط