کلیدواژه:عایق

کلیدواژه:عایق

کلیدواژه:عایق

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَوَقَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                               عایق
 معنای این ریشه،ثابت ماندن وحرکت نکردن،بازداشتن ومنصرف کردن میباشد.
عایق نیزازاین ریشه بوده به معنای مانع یا بازدارنده میباشد.دراصطلاح فیزیک،عایق یانارسانا،به ماده ای که مانع عبورجریان برق، حرارت ،صدا ومانندانهاشودگفته میشودودراصطلاح دینی،عائق به معنای مانع ازکارخیرمیباشد.
واژه تَعْویق،نیزکه مصدر ازباب تفعیل هست،به معنای بازداشتن میباشدکه اسم فاعلی ان مَعَوِّق،یعنی  بازدارنده  واسم مفعولی ان، مُعَوَّق به معنای بازداشته شده میباشد. مُعَوَّقه،نیز مونث مُعَوَّق بوده به معنای بازداشته شده، به تاخیرافتاده،به عقب افتاده یابه حالت تعلیق درامده میباشدوجمع ان میشودمُعوَّقات.
اصطلاح مُعوّقات بانکی، یعنی بدهی یاوامهایی که بازپرداخت انها به تاخیرافتاده است.

وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺تعْویق:منصرف کردن وبازداشتن
🔺معَوِّق:بازدارنده،جمعِ ان میشود‌>>>مُعَوِّقِین
مثال:قَدْیَعْلَمُ الّلهُ الْمُعَوِّقینَ مِنْکُمْ:به تحقیق خداوندبازدارندگان شمارا(ازجنگ) می شناسد.
🔺یعوق:نام یکی ازبتهای قوم نوح است که درقران،ذکرشده است.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط